Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicach Kwiatowej, Zaułek, Podleśna i Spacerowa w miejscowości Waliły Stacja

Gmina Gródek ogłasza przetarg

 • Adres: 16040 Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 180 664 , fax. 858 110 010
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gródek
  ul. A. i G. Chodkiewiczów 2
  16040 Gródek, woj. podlaskie
  tel. 857 180 664, fax. 858 110 010
  REGON: 5065930300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicach Kwiatowej, Zaułek, Podleśna i Spacerowa w miejscowości Waliły Stacja
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest:  budowa kolektorów sanitarnych grawitacyjnych DN200 o łącznej długości 816,6m;  budowa kolektorów sanitarnych DN160 (w liniach rozgraniczających ulic) o łącznej  długości 80,70m;  budowa kolektora sanitarnego ciśnieniowego DN90 o długości 63,00m;  budowa przepompowni ścieków szt. 1;  przebudowa odcinka wodociągu o długości 87,10m;  przełożenie odcinka linii telefonicznej o długości 14,0m; w ulicach Kwiatowej, Zaułek, Podleśna i Spacerowa - drogach gminnych. Zakres robót obejmuje wykonanie robót ziemnych oraz robót montażowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót objętych niniejszym zamówieniem określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek oceniany na podstawie złożonego oświadczenia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, jeżeli jest wymagane. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź kopi potwierdzonej notarialnie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach