Przetargi.pl
,, REMONT BUDYNKU ZABYTKOWEGO - DWORU, POŁOŻONEGO PRZY UL. WITOSA 10 W GRABOWIE - ETAP II - W ZAKRESIE WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ, WYKONANIA INSTALACJI ODGROMOWEJ I PRZEBUDOWY WEJŚĆ”

Gmina Grabowo ogłasza przetarg

 • Adres: 18507 Grabowo, ul. Wł. Sikorskiego
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 790 021 , fax. 862 790 021
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grabowo
  ul. Wł. Sikorskiego 1
  18507 Grabowo, woj. podlaskie
  tel. 862 790 021, fax. 862 790 021
  REGON: 53133500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.grabowo.biuletyn.net/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,, REMONT BUDYNKU ZABYTKOWEGO - DWORU, POŁOŻONEGO PRZY UL. WITOSA 10 W GRABOWIE - ETAP II - W ZAKRESIE WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ, WYKONANIA INSTALACJI ODGROMOWEJ I PRZEBUDOWY WEJŚĆ”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remont budynku zabytkowego - dworu, położonego przy ul. Witosa 10 w Grabowie - etap II - w zakresie wymiany stolarki okiennej, wykonania instalacji odgromowej i przebudowy wejść’’. 1) Wymiana stolarki okiennej: - demontaż futryn, okien i drzwi zewnętrznych, - wykucia ścian zewnętrznych do otworów okiennych i drzwiowych, - rozbiórka wejścia od strony zachodniej, - wykucie podokienników betonowych, - przemurowanie otworów zewnętrznych – dostosowanie do nowego układu okien i drzwi, - montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, 2) Remont elewacji w zakresie przebudowy i odbudowy wszystkich wejść do budynku i tarasu (bez wykończenia bez płyt granitowych gr. 5 cm). 3) Wykonanie instalacji odgromowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokościach: 4 000,00 zł PLN (słownie: cztery tysiące złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. formularz ofertowy, 2. pełnomocnictwo, 3. zobowiązanie podmiotu trzeciego- jeżeli dotyczy, 4. dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach