Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wybudowanie dwóch pomostów na rzece Wdzie wraz z elementami małej architektury w Gminie Czersk w ramach projektu pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Z nurtem Wdy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś Priorytetowa 8 Konwersja, działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego

Gmina Czersk ogłasza przetarg

 • Adres: 89-650 Czersk, ul. Kościuszki
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 954 860 , fax. 523 954 811
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czersk
  ul. Kościuszki 27
  89-650 Czersk, woj. pomorskie
  tel. 523 954 860, fax. 523 954 811
  REGON: 92351274000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.czersk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wybudowanie dwóch pomostów na rzece Wdzie wraz z elementami małej architektury w Gminie Czersk w ramach projektu pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Z nurtem Wdy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś Priorytetowa 8 Konwersja, działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie i wybudowanie dwóch pomostów na rzece Wdzie wraz z elementami małej architektury w Gminie Czersk w ramach projektu pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Z nurtem Wdy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś Priorytetowa 8 Konwersja, działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.1. Wykonanie dokumentacji i projektów budowlanych na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, w tym: 1.1.1 sporządzenie mapy do celów projektowych, 1.1.2 wykonanie badań geotechnicznych gruntu w miejscu przewidzianej budowy i posadowienia pomostu (w przypadku takiej konieczności), 1.1.3 uzyskanie pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji (w przypadku takiej konieczności), 1.1.4 uzgodnienie projektu wykonawczego ze stronami postępowania administracyjnego, 1.1.5 uzyskanie akceptacji tego projektu przez Zamawiającego w zakresie zgodności z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, 1.1.6 wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie zgodnie z obowiązującym prawem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania, w tym uzyskanie pozwolenia wodno – prawnego, 1.1.7 uzgodnienie z Zamawiającym i uzyskanie jego pisemnej akceptacji dla dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. 1.1.6., przed złożeniem jej w Starostwie Powiatowym w Chojnicach w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, 1.1.8 dostarczenie Zamawiającemu zatwierdzonej dokumentacji projektowej przez Starostwo Powiatowe w ilości 2 egz. wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i zgodami. 1.2. Budowa pomostu ułatwiającego wyciąganie kajaków na rzece Wdzie w centrum miejscowości Wojtal przez drogę i jaz elektrowni w ramach powszechnego korzystania z wód osobom aktywnie wypoczywającym nad wodami. 1.3. Budowa pomostu w formie trapu/slipu ze schodami terenowymi i rynną ułatwiającego wodowanie kajaków na rzece Wdzie w centrum miejscowości Wojtal przez drogę i jaz elektrowni w ramach powszechnego korzystania z wód osobom aktywnie wypoczywającym nad wodami. 1.4. Budowa infrastruktury rowerowej w postaci stojaka na 5 rowerów z przybornikiem rowerowym na działce gminnej. 1.5. Wykonanie i posadowienie znaków wodnych, znaku drogowego oraz tablicy informacyjno-promocyjnej. 1.6. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej w 3 wykonaniach w tym: 1 oryginał poświadczony przez Starostwo Powiatowe w Chojnicach Wydział Geodezji, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz 2 kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez geodetę wraz z zestawieniem zakresu robót obejmującym m.in. rodzaj materiałów, itp. (Powyższe dokumenty winny być złożone w skoroszycie formatu A4 ze spisem treści i ponumerowane), 2. Zakres i szczegółowe parametry przedmiotu zamówienia. 2.1 Pomost do wyciągania kajaków: Parametry wielkościowe pomostu wymiary:3,5 x 1,90m, powierzchnia pokładu 6,65m2, pomost powinien posiadać platformę górną o wym. 3,50 x 1,00m i dwa stopnie 3,50 x 0,45m. Dzięki stopniom, pomost będzie dostępny dla kajakarzy zarówno przy niskiej jak i przy wysokiej wodzie. W trakcie prac projektowych należy określić szczegółowo wysokość posadowienia platformy głównej i stopni. Sposób kotwienia: pale drewniane modrzewiowe, dł.2,5 – 3m. Do wykonania deku pomostu należy wykorzystać drewno modrzewiowe impregnowane ciśnieniowo w klasie IV toksyczności (nieszkodliwe dla ryb i środowiska wodnego). Podłużnice o wymiarach 180 x 230 mm, odeskowanie pomostu z desek ryflowanych 50×140 -170mm. 2.2 Pomost do wodowania kajaków: Parametry wielkościowe pomostu, którym w tym przypadku będzie właściwie trap – slip ze schodami terenowymi o wymiarach około 5,0 x 1,60m, powierzchnia pokładu samego trapu dla ułatwienia wodowania kajaków 1,0 x 2-3,0m.Stopnie terenowe – skarpowe mają za zadanie ułatwić schodzenie ze sprzętem i wyposażeniem a także chronić samą skarpę przed uszkodzeniem. W wodowaniu kajaków pomocna ma być rynna po której zsuwać będą się kajaki do wody. Trap – slip umieszczony bezpośrednio nad wodą ułatwi załadunek sprzętu i wsiadanie do kajaków. W trakcie prac projektowych należy określić szczegółowo wysokość posadowienia trapu – slipu do wodowania kajaków. Sposób kotwienia: pale drewniane modrzewiowe, dł. 2,5 – 3mDo wykonania deku trapu należy wykorzystać drewno modrzewiowe impregnowane ciśnieniowo w klasie IV toksyczności (nieszkodliwe dla ryb i środowiska wodnego). Podłużnice o wymiarach 180 x 230 mm, odeskowanie pomostu z desek ryflowanych 50×140 -170mm. Wymagania materiałowe wobec konstrukcji pomostu: Odeskowanie trapu z desek modrzewiowych ryflowanych, mocowanych przy pomocy gwoździ skrętnych ocynkowanych o długości 15cm lub wkrętów ocynkowanych x 12cm, Drewno konstrukcyjne w klasie wytrzymałości C27 z modrzewia impregnowanego ciśnieniowo w klasie IV i posiadające klasę ognioodporności i wydzielania dymu Cfl s1. 2.3 Stojak rowerowy z przybornikiem – na 5 stanowisk rowerowych z możliwością przykręcenia do podłoża, wykonany z rury fi 50 mm – podstawa oraz z rury fi 19×1,5 mm – ramionka stojaka (całość ocynkowana ogniowo); samoobsługowa stacja naprawy rowerów (przybornik) przeznaczona do użytku w przestrzeni publicznej- obudowa wykonana z ocynkowanej/kwasoodpornej blachy malowanej proszkowo lub plastycznie. Możliwość zamontowania urządzenia do podłoża lub ścian za pomocą kotw. W skład wyposażenia stacji powinny wchodzić minimalnie: ręczna pompka powietrza z adapterem na wszystkie zawory rowerowe, wkrętak krzyżowy, wkrętak płaski, wkrętak TORX T25, klucz nastawny, klucz płaski 8×10 mm ,klucz płaski 13×15 mm, zestaw imbusów w rękojeści 2-8 mm, łyżki do opon. 2.4 Oznakowanie wodne i znaki informacyjne. Oznakowanie wodne i znaki informacyjne muszą zostać wykonane zgodnie z zapisami Szczegółowych wymagań w zakresie wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z oznakowaniem wodnym i znakami informacyjnymi w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe”-załącznik nr 3.Ostateczny wygląd szlaków i grafika, w tym tablicy informacyjno-promocyjnej, zostanie przekazany przy podpisaniu umowy z wykonawcą projektu. Znaki powinny zostać opracowane i przygotowane również wg poniższych zapisów: 2.4.1 Posadowienie znaków wodnych i tablic informacyjnych: 2.4.1.1 Fundamenty pod konstrukcje wsporcze wskazuje się wykonać zgodnie z obliczeniami z betonu lub betonu zbrojonego o klasie co najmniej C16/20 zgodnie z normami: PN-EN 206, PN-EN 1992-1-1, PN-EN 1993-1-8 (dla fundamentów o większych gabarytach należy stosować beton podkładowy). 2.4.1.2 Posadowienie fundamentów należy wykonać na głębokość poniżej przemarzania gruntu, natomiast powierzchnie betonowe na styku z gruntem odpowiednio zabezpieczyć przed wilgocią. 2.4.1.3 Dla fundamentów tablic informacyjnych proponuje się wykonać odpowiednie spadki betonu, zapobiegające przed powstawaniem zastoisk wodnych w obrębie łączenia z konstrukcją wsporczą. 2.4.1.4 W przypadku wystąpienia na obszarach objętych opracowaniem niekorzystnych warunków gruntów zaleca się przedstawić odpowiedni wariant posadowienia znaków/tablic. 2.4.2 Oznakowanie należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 12899-1 oraz innymi obowiązującymi Normami, Rozporządzeniami i przepisami. 2.4.3 Tablice informacyjno – promocyjne: 2.4.3.1 Należy wykonać z blachy ocynowanej o grubości min. 1,5 mm pokrytej laminatem odpornym na promieniowanie UV. 2.4.3.2 Grubość warstwy powłoki cynkowej należy dobrać zgodnie z obowiązującą normą. 2.4.3.3 Należy mocować tablice w sposób niewidoczny (od strony lica) do konstrukcji wsporczych. 2.4.3.4 Tablice powinny posiadać folię anty – graffiti. 2.4.3.5 Krawędzie tarczy znaku powinny być usztywnione na całym obwodzie. 2.4.4 Konstrukcje wsporcze tablic informacyjno – promocyjnych: 2.4.4.1 Materiał konstrukcji wsporczej zaleca się wykonać z kompozytu o kolorystyce i fakturze drewna, dobranego w sposób zapewniający najwyższą trwałość konstrukcji, odporność na warunki atmosferyczne, ochronę przed promieniowaniem UV oraz korozją. 2.4.4.2 Wskazuje się zaprojektować słup w sposób estetyczny z uwzględnieniem eliminacji ognisk korozyjnych wewnątrz jak i na zewnątrz konstrukcji oraz w miejscach łączenia z tablicą informacyjną. 2.4.4.3 Konstrukcja powinna posiadać zabezpieczenie anty – graffiti. 2.4.5 Znaki wodne i znak drogowy E-7 – tarcze znaków: 2.4.5.1 Należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami z blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,25 mm (wg PN-EN 10346). 2.4.5.2 Lico znaku należy wykonać z samoprzylepnej folii odblaskowej o właściwościach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 1 i I generacji. 2.4.5.3 Znak powinien posiadać folię anty-graffiti. 2.4.5.4 Krawędzie tarczy znaku powinny być usztywnione na całym obwodzie. 2.4.5.5 Mocowanie tablice w sposób niewidoczny (od strony lica) do konstrukcji wsporczych. 2.4.6 Znaki wodne i znak drogowy E-7 – konstrukcje wsporcze: 2.4.6.1 Należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami ze stalowych rur ocynkowanych. 2.4.6.2 Łączenia tablic z konstrukcją należy wykonać w sposób umożliwiający ewentualny demontaż, wymianę tarczy znaku. 2.4.7 Elementy łączne konstrukcji należy wykonać ze stali nierdzewnej. 3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w PFU i załącznikach do opisu przedmiotu zamówienia stanowiących załączniki do SIWZ. 4. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy: 4.1. wykonanie robót rozbiórkowych, 4.2. wykonanie robót ziemnych, 4.3. wykonywanie prac związanych z obsługą koparki i innych maszyn, pojazdów wykorzystywanych podczas budowy, 4.4. wykonanie robót ogólnobudowlanych, 4.5. wykonanie robót montażowych. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia: 1. Program Funkcjonalno-Użytkowy. 2. Szczegółowe wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z oznakowaniem drogowym w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe”. 3. Szczegółowe wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z oznakowaniem wodnym i znakami informacyjnymi w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe”. 4. System znakowania rzek. 5. Rysunki techniczne. 6. Przykładowy wzór tablicy informacyjnej. 7. Przykładowy wzór oznakowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45240000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i OWU bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, 2. oświadczenia wymienione w punktach 10.1.1 i pkt 10.1.2 SIWZ, 3. pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 4.oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 7. Zamawiający dopuszcza, że w przypadku gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, oświadczenie można zostać dołączone do oferty na etapie jej składania. 5. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa oświadczenia/dokumenty takie same, jak Wykonawca, który ma siedzibę w Polsce.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach