Przetargi.pl
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej a następnie na jej podstawie wykonanie robót budowlanych w celu realizacji zadania „Sopot – rozbudowa oferty sportowo-żeglarskiej” w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”

Gmina Miasta Sopotu ogłasza przetarg

 • Adres: 81-704 Sopot, ul. Tadeusza Kościuszki
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 585 213 750 , fax. 585 510 133
 • Data zamieszczenia: 2020-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Sopotu
  ul. Tadeusza Kościuszki
  81-704 Sopot, woj. pomorskie
  tel. 585 213 750, fax. 585 510 133
  REGON: 59849200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sopot.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej a następnie na jej podstawie wykonanie robót budowlanych w celu realizacji zadania „Sopot – rozbudowa oferty sportowo-żeglarskiej” w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, a następnie na jej podstawie wykonanie robót budowlanych w celu realizacji zadania pn.: „Sopot – rozbudowa oferty sportowo-żeglarskiej” w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”, zlokalizowanego na morskich wodach wewnętrznych RP. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób jego realizacji zawarty jest w niniejszym rozdziale siwz, załącznikach do siwz oraz w treści rozdziału 13 siwz - wzór umowy; 1) Wielobranżową dokumentację projektowo–kosztorysową należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (zwany dalej PFU) stanowiącym załącznik nr 1 do siwz oraz opisem przedmiotu zamówienia. „Program Funkcjonalno – Użytkowy”, autor: Pracownia Usługi Projektowe inż. Grażyna Chmielewska, ul. Przyjaciół Żołnierza 33/20, 71-670 Szczecin. 2) Zadanie inwestycyjne pn.: „Sopot – rozbudowa oferty sportowo-żeglarskiej” realizowane w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. "Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej” w części dotyczącej sopockiego molo, wpisanego do rejestru zabytków, uzyskało wstępną pozytywną opinię Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 29.03.2016 r. – załącznik nr 2 do siwz. W związku ze zmianą zakresu, Gmina Miasta Sopotu otrzymała pozytywną opinię Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu z dnia 20.04.2020r. – załącznik nr 2a do siwz. 3) Zamawiający uzyskał decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO-4211.30.2016.IB.4 z dnia 15.03.2017 r. o „umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: „Sopot – rozbudowa oferty sportowo – żeglarskiej” – załącznik nr 3 do siwz. 4) Zamawiający uzyskał deklarację Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO-070.140.2017.AT.1 z dnia 25.01.2017 r. informującą, że projekt prawdopodobnie nie pogorszy stanu jednolitej części wód ani nie uniemożliwi osiągnięcia dobrego stanu wód/potencjału oraz Zaświadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 nr RDOŚ-Gd-WOC-6335.209.2017.JG.1 z dnia 27.01.2017 r. informujące, że projekt nie wywrze istotnego oddziaływania na obszar NATURA 2000 – załącznik nr 4 siwz. W związku ze zmianą zakresu, w przypadku konieczności zmiany ww. dokumentów, po stronie Zamawiającego pozostaje uzyskanie nowych decyzji. 5) W związku ze zmianą zakresu inwestycji, Zamawiający uzyskał w czerwcu 2020r. opinię „Ecometric – Opracowania środowiskowe - Ewelina Wojdan”, że „wprowadzone zmiany parametrów inwestycji nadal nie osiągają progów w obecnie obowiązującym Rozporządzeniu Rady Ministrów z 26.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko” - załącznik nr 4a do siwz. 6) Zamawiający uzyskał Decyzję Nr 6/17 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25.04.2017 r., w tym „pozwolenie na wznoszenie i wykorzystanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej, zadanie 16.1 część A”.- załącznik nr 5 do siwz. Dodatkowo Zamawiający zwrócił się do MGMiŻŚ o wydanie zamiennej Decyzji w związku autokorektą Zamawiającego zakresu inwestycji. Oczekiwany termin uzyskania zamiennego pozwolenia to październik 2020 r. 7) Zamawiający złożył 02.04.2020 r. wniosek w Wodach Polskich o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (wraz z Operatem wodno-prawnym). Oczekiwany termin uzyskania pozwolenia wodnoprawnego to listopad 2020 r. 8) Projektowane instalacje wod.-kan. oraz energetyczne należy zaprojektować jako włączone do instalacji wewnętrznych mariny na głowicy mola. 9) Opinia dotycząca oznakowania – załącznik nr 6. 10) Wytyczne w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z marca 2019 r. wraz ze zmianami – załącznik nr 7. 11) Przykładowy projekt tablicy typu „Żagiel”, o wymiarach wys. 1408 mm, szer. 516-753 mm. 12) Na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy kompleksowo wykonać całość robót budowlanych i wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania zadania i oddania obiektu do użytkowania. 3. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne (robota budowlana) składa się z czterech części: 1) Część I, stanowiska cumownicze (28 stanowisk) przy ostrodze sopockiego mola, obejmuje: • zaprojektowanie i ustawienie pomostu pływającego do cumowania jednostek pływających o łącznej długości 111 m (np. 8 pontonów pływających o długości 12 m każdy + 1 ponton o długości 15 m) wraz z niezbędnym wyposażeniem, pomost na okres zimowy ( od 1 października do 30 kwietnia) przeholowany do miejsca schronienia, • zaprojektowanie i budowę mocowania pomostu pływającego do istniejącej konstrukcji ostrogi mola (prowadnice), • zaprojektowanie i doprowadzenie do pomostu pływającego przyłączy wodnych i elektrycznych (min. 3 postumenty wodno-elektryczne), • zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy monitoringu wizyjnego mariny w sposób umożliwiający obserwację ostrogi mola i nowego pomostu pływającego, • zaprojektowanie i budowę dodatkowych bramek na ostrodze mola, umożliwiających ograniczenie dostępu do pomostu pływającego, • oznakowanie nawigacyjne. Lokalizację części I (pomost pływający) pokazano w załączniku do PFU. 2) Część II, pawilon, obejmuje: • zaprojektowanie i ustawienie na konstrukcji falochronu południowego przystani jachtowej „Marina Sopot” pawilonu o powierzchni ok. 19 m2 z wydzielonym pomieszczeniem WC. • zaprojektowanie oraz doprowadzenie do pawilonu mediów (woda, odprowadzenie ścieków (tłoczne), energia elektryczna). • wyposażenie pawilonu m.in. w oświetlenie, elektryczny przepływowy podgrzewacz wody, radio morskie (2 Radiotelefony morskie, wodoodporne, przenośne o mocy min. 5 W (możliwość obsługi regat i imprez sportowych)). Lokalizację części II (pawilon) pokazano w załączniku do PFU. 3) Część III, rampa do wodowania jednostek pływających (slip), obejmuje: • zaprojektowanie i wykonanie pływającego slipu do wodowania i wyciągania z wody małych jednostek pływających (typu Optymist), mocowanego do głowicy ostrogi mola (slip będzie demontowany na okres zimowy, wszystkie elementy konstrukcji stalowej ocynkowane do warunków środowiska morskiego), Lokalizację części III (rampa) pokazano w załączniku do PFU. 4) Część IV, tor podejściowy, obejmuje: • zaprojektowanie, pogłębienie i oznakowanie toru podejściowego umożliwiającego bezpieczny dostęp jednostek pływających do projektowanych stanowisk cumowniczych (część I niniejszego zadania), • zaprojektowanie oraz wykonanie robót czerpalnych • transport urobku na miejsce składowania. Lokalizację części IV (tor podejściowy) pokazano w załączniku do PFU.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45240000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do wniesienia wadium. 2. Wysokość wadium wynosi: 60.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy 00/100 PLN). 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: 1) w pieniądzu, wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Sopotu prowadzony przez Bank Milenium S.A. nr 93 1160 2202 0000 0000 6194 8083, przed upływem terminu składania ofert, z oznaczeniem: „wadium -Sopot rozbudowa oferty sportowo-żeglarskiej”. 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) w gwarancjach bankowych; 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2020.299 t.j. z dnia 2020.02.25 ze zm.) 4. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz powinno być wystawione na Gminę Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27; 81-704 Sopot. Oryginał dokumentu gwarancji/poręczenia należy złożyć wraz z ofertą. Zostanie on zdeponowany w Urzędzie Miasta Sopotu. UWAGA: Zamawiający zaleca, aby oryginał dokumentu gwarancji/poręczenia nie był w sposób trwały spięty z ofertą. 5. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać bezwarunkową utratę wadium na rzecz zamawiającego w przypadkach określonych w ust. 6 i 7. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:  odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,  nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą. 9. Wadium wniesione w formie gwarancji wadialnej (bankowej albo ubezpieczeniowej) wraz z ofertą składaną elektronicznie musi być złożone w formie elektronicznej, a wykonawca jest zobowiązany przekazać oryginał tego dokumentu wraz z ofertą w formie elektronicznej, tj. w takiej, w jakiej został sporządzony przez gwaranta (co oznacza obowiązek uzyskania dokumentu od gwaranta (banku lub ubezpieczyciela) w formie elektronicznej. 7. Wniesienie wadium w formie innej niż oryginał w postaci elektronicznej (np. oryginał na piśmie przesłany kurierem, skan oryginału przesłany elektronicznie) będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Przedmiotowe zastrzeżenie dotyczy oferty składanej elektronicznie. 8. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z przypadków określonych uPzp Zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej wadium. Żądanie będzie zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności, jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji. Dopuszczalnym żądaniem gwaranta może być dokument potwierdzający, że osoba, która podpisała wezwanie do zapłaty w imieniu Zamawiającego (beneficjenta gwarancji), upoważniona jest do jego reprezentowania. lub przesłanie wezwania do zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W terminie 3 dni od zamieszczenia (przez Zamawiającego) na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z pozostałymi wykonawcami, którzy złożyli oferty – zgodnie z wzorem nr 2 zawartym w rozdziale 15 siwz. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach