Przetargi.pl
Rekultywacja Jeziora Karczemnego w Kartuzach poprzez wydobycie i transport osadów na oczyszczalnię ścieków

Gmina Kartuzy ogłasza przetarg

 • Adres: 83-300 Kartuzy, ul. gen. Józefa Hallera
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 694 52 00 , fax. 586 945 135
 • Data zamieszczenia: 2020-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kartuzy
  ul. gen. Józefa Hallera 1
  83-300 Kartuzy, woj. pomorskie
  tel. 58 694 52 00, fax. 586 945 135
  REGON: 52754600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kartuzy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rekultywacja Jeziora Karczemnego w Kartuzach poprzez wydobycie i transport osadów na oczyszczalnię ścieków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie robót rekultywacyjnych, których celem jest odmulenie poprzez usunięcie osadów dennych z jeziora Karczemnego w Kartuzach oraz transportu wydobytego urobku na teren oczyszczalni ścieków. 2. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże w Kartuzach” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego. 3. Wydobycie osadów realizowane będzie pogłębiarką. Wydobyte osady będą podlegały refulacji (przepompowaniu) do oczyszczalni ścieków w Kartuzach, gdzie w ramach odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia zostaną zagospodarowane przez Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. 4. Zaleca się, aby przed złożeniem oferty podmiot zainteresowany dokonał wizji lokalnej w terenie. 5. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z załączonymi dokumentami, obowiązującymi przepisami prawa. 6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji technicznej dołączonej do SIWZ (załącznik nr 5). Przedmiar traktować należy jako element pomocniczy do obliczania ceny oferty. 7. W ramach przedmiotowego zamówienia uwzględniono aspekt środowiskowy, który realizowany będzie poprzez wymóg wykonywania wszelkich prac objętych niniejszym zamówieniem, zgodnie z przepisami norm prawa powszechnego i prawa miejscowego zakresu ochrony środowiska oraz wymogami Ochrony Środowiska i Prawa Wodnego. Ponadto realizacja przedmiotu niniejszego zamówienia wpisuje się w Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kartuzy na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024. 8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 9. Dodatkowe wymagania wobec Wykonawcy odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca robót zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Kartuskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kartuzach przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, 2) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji części przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne. Nie dopuszcza się podwykonawstwa w odniesieniu do kluczowych części zamówienia, tj. do wydobywania i refulacji osadów dennych na teren Oczyszczalni ścieków. W ww. zakresie Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania tej części zamówienia przez Wykonawcę zgodnie z art. 36a ust. 2 Ustawy PZP, 3) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) pracowników skierowanych do wykonania tymczasowej infrastruktury niezbędnej do refulacji wydobytego urobku do oczyszczalni ścieków, b) operatorzy pływającego sprzętu wydobywającego osady denne, c) osoby pełniące funkcje z zakresu ochrony nad przekazanym Wykonawcy terenem oraz powstałej na nim infrastrukturze. 10. Za teren robót budowlanych realizowanych w ramach przedmiotu niniejszego zamówienia odpowiada Wykonawca robót. W razie korzystania z terenów przyległych do inwestycji należy ten teren doprowadzić do stanu pierwotnego po zakończeniu wykonania zadania inwestycyjnego. 11. Respektując zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych w kwestii dotyczącej zasad opisu przedmiotu zamówienia Gmina Kartuzy jako Zamawiający oświadcza, że w przypadku wskazania w dokumentach stanowiących szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów, pochodzenia elementu, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, przytoczona nazwa określa jedynie przykładowy element przedmiotu zamówienia o minimalnych wymaganiach. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego elementu przedmiotu zamówienia. Zaoferowany element przedmiotu zamówienia musi spełniać: 1) min. parametry techniczno-użytkowe określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia lub, 2) obowiązujące wymagania określone w dokumentach, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 Pzp, jeżeli w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia odnoszono się do tych dokumentów. 12. Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje odwodnienia i zagospodarowania wydobytych osadów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45240000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w następującej wysokości: 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). 2. Wykonawca wnosi w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wraz z ofertą Wykonawca składa następujące dokumenty: 1) Oryginał (który nie będzie w sposób trwały związany z ofertą, np. w dodatkowej kopercie) dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium - w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w formach niepieniężnych określonych w Części XI SIWZ. 2) W przypadku osoby (lub osób) działającej w imieniu Wykonawcy w oparciu o odrębnie udzielone pełnomocnictwo - oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną kopię. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach