Przetargi.pl
Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2020-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  ul. Żeromskiego 69
  81-198 Kosakowo, woj. pomorskie
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kosakowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo w ramach zadania: Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo (gospodarka komunalna): 1. Przyłącze kanalizacji deszczowej – ul. Konopna, Dębogórze, gmina Kosakowo Projektuje się przyłącze kanalizacji deszczowej grawitacyjnej dla odwodnienia ul. Konopnej, włączone do istniejącego kanału deszczowego Dn 300 przebiegającego w chodniku ul. Pomorskiej po przeciwnej stronie jezdni w stosunku do podłączanej ul. Konopnej. Dla umożliwienia odprowadzania wód opadowych z ulicy Konopnej, projektuje się na końcu ulicy Konopnej, wpust liniowy z podłączeniem do projektowanego przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Konopnej i dalej do istniejącej kan. deszczowej Dn 300 w ul. Pomorskiej. Teren, na którym projektuje się przyłącze kanalizacji deszczowej, jest uzbrojony. W pasie drogowym ul. Konopnej znajdują się urządzenia podziemne tj. kan. sanitarnej Dn 200, wodociąg Dn 90 PE, gazociąg Dn 63 PE oraz kable elektryczne i telefoniczne. Zaprojektowano również kabel światłowodowy. Wody opadowe spływające ul. Konopną w kierunku jej spadku, zatrzymują się przy końcu jej utwardzenia, tworząc rozlewisko. W tym miejscu projektuje się wpust liniowy ACO-drain, żeliwny, o szerokości 300 mm, z osadnikiem. Za pomocą wpustu deszczowego liniowego zostaną odprowadzone za pomocą projektowanego przyłącza kanalizacji deszczowej Dn 200, do istniejącej kan. deszczowej w ul. Pomorskiej. Przyłącze kanalizacji deszczowej projektuje się z rur kanalizacyjnych *200 i *160 PVC, łączonych na kielichy i uszczelkę gumową. Studzienki rewizyjne z kręgów betonowych *1000 mm, posadowione na płycie dennej wg PN-EN 1917, należy przykryć włazami typu ciężkiego, D400 kN z dwoma ryglami, montowanymi na płycie przykrywającej studzienkę. Kręgi studzienek uszczelnić wkładkami elastomerowymi. Pokrywa włazów z otworami wentylacyjnymi. Wprowadzenie rur PVC do studzienki wykonać poprzez zastosowanie części dennej studzienki razem z kielichami do zamontowania rur PVC z uszczelkami gumowymi. Wpusty deszczowe – liniowe, projektuje się jako osadnikowe dla zatrzymania zanieczyszczeń mechanicznych jak: drobne kawałki gałązek, liści, piasku. Wpust liniowy projektuje się jako gotowe urządzenie z korytem polimerobetonowym i osadzonymi na nim kratami żeliwnymi, o szer. min 300 mm, typ ACO-drain. Technologia wykonania kanalizacji deszczowej Wykop pod kan. deszczową powinien być możliwie jak najwęższy z jednoczesnym zachowaniem miejsca dla swobodnego prowadzenia prac montażowych. Rury należy tak układać aby podparcie ich było jednolite. Rury muszą pozostawać w takim położeniu aby trzymały się wytyczonej trasy i spadków określonych w projekcie. Rury nie mogą opierać się na kielichu. Przed ułożeniem rurociągu w wykopie, wykonać podsypkę o grubości warstwy min. 15 cm. Na podsypkę użyć piasku nie zawierającego ostrych kamieni i innego łamanego materiału. Rur z PVC nie wolno układać na ławach betonowych ani zalewać betonem. Po ułożeniu kan. deszczowej w wykopie wykonać obsypkę rurociągu takim samym piaskiem jak podsypka, na wysokość 30 cm ponad górną krawędź rurociągu. Uwaga! Odcinek kan. deszczowej wykonać przeciskiem sterowanym. • Omawiany teren nie jest zlokalizowany w obszarze pasa technicznego. • Omawiany teren nie jest zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskiej. • Omawiany teren nie jest zlokalizowany w strefie ochrony archeologicznej. • Omawiany teren wolny jest od obiektów wpisanych do rejestru zabytków. • Omawiany teren wolny jest od obiektów wpisanych do rejestru zabytków Teren omawianej posesji nie znajduje się na terenach objętych eksploatacją górniczą i nie występują na tym terenie szkody górnicze. 2. Przyłącze kanalizacji deszczowej – ul. Dębowa - Mahoniowa, Mosty, gmina Kosakowo Wody opadowe spływające ul. Dębową i ul. Mahoniową w kierunku kanału zrzutowego z GOŚ, zatrzymują się u nasady kanału ściekowego z GOŚ, zostaną odprowadzone, za pomocą wpustów deszczowych liniowych Dn 300 do projektowanego przyłącza kanalizacji deszczowej. Przyłącza kanalizacji deszczowej projektuje się z rur kanalizacyjnych *250, *200 i *160 PVC, łączonych na kielichy i uszczelkę gumową. Studzienki rewizyjne z kręgów betonowych *1000 mm, posadowione na płycie dennej wg PN-EN 1917, należy przykryć włazami typu ciężkiego, D400 kN z dwoma ryglami, montowanymi na płycie przykrywającej studzienkę. Kręgi studzienek uszczelnić wkładkami elastomerowymi. Pokrywa włazów z otworami wentylacyjnymi. Wprowadzenie rur PVC do studzienki wykonać poprzez zastosowanie części dennej studzienki razem z kielichami do zamontowania rur PVC z uszczelkami gumowymi. Wpusty deszczowe – liniowe, projektuje się jako osadnikowe dla zatrzymania zanieczyszczeń mechanicznych jak: drobne kawałki gałązek, liści, piasku. Wpust liniowy projektuje się jako gotowe urządzenie z korytem polimerobetonowym i osadzonymi na nim kratami żeliwnymi, o szer. min 300 mm, typ ACO-drain. Wykop pod kan. deszczową powinien być możliwie jak najwęższy z jednoczesnym zachowaniem miejsca dla swobodnego prowadzenia prac montażowych. Rury należy tak układać aby podparcie ich było jednolite. Rury muszą pozostawać w takim położeniu aby trzymały się wytyczonej trasy i spadków określonych w projekcie. Rury nie mogą opierać się na kielichu. Przed ułożeniem rurociągu w wykopie, wykonać podsypkę o grubości warstwy min. 10cm. Na podsypkę użyć piasku nie zawierającego ostrych kamieni i innego łamanego materiału. Rur z PVC nie wolno układać na ławach betonowych ani zalewać betonem. Po ułożeniu kan. deszczowej w wykopie wykonać obsypkę rurociągu takim samym piaskiem jak podsypka, na wysokość 15 cm ponad górną krawędź rurociągu. Uwaga! W przypadku wystąpienia wody gruntowej wykopy prowadzić odcinkami z zastosowaniem szczelnych wyprasek. Teren, na którym projektuje się przyłącza kanalizacji deszczowej, jest słabo uzbrojony. Urządzenia podziemne tj. kan. sanitarna, znajdują się w rejonie projektowanych wpustów deszczowych na końcu ul. Dębowej i Mahoniowej. • Omawiany teren nie jest zlokalizowany w obszarze pasa technicznego. • Omawiany teren nie jest zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskiej. • Omawiany teren nie jest zlokalizowany w strefie ochrony archeologicznej. • Omawiany teren wolny jest od obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Teren omawianej posesji nie znajduje się na terenach objętych eksploatacją górniczą i nie występują na tym terenie szkody górnicze.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45240000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykonawca (każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia), w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 w ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (wzór oświadczenia – Załącznik nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach