Przetargi.pl
„Krynica Morska - Rozbudowa pirsu pasażerskiego w morskim porcie rybackim”

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (58) 355 33 33 , fax. (58) 620 67 43
 • Data zamieszczenia: 2021-07-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. (58) 355 33 33, fax. (58) 620 67 43
  REGON: 14500001111000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umgdy.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Krynica Morska - Rozbudowa pirsu pasażerskiego w morskim porcie rybackim”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Krynica Morska – rozbudowa pirsu pasażerskiego w morskim porcie rybackim” 2. Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Projekt pn: „Krynica Morska – rozbudowa pirsu pasażerskiego w morskim porcie rybackim”. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przedłużenia istniejącego pirsu pasażerskiego oraz zabezpieczenia skarpy wraz z wydłużeniem nabrzeża w porcie w Krynicy Morskiej. 4. Roboty budowlane związane z przedłużeniem istniejącego pirsu pasażerskiego zostaną wykonane na podstawie dokumentacji opracowanej przez Zamawiającego, tj.: 1) Dokumentacja Projektowa (Projekt Budowlany i Projekty Wykonawcze) – Załącznik nr 11 i 12 do SIWZ 2)Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Załącznik nr 13 do SIWZ 3) Przedmiary Robót – Załącznik nr 14 do SIWZ 5. Roboty budowlane związane z zabezpieczeniem skarpy wraz z wydłużeniem nabrzeża zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 6. Przedmiot zamówienia będzie wykonany przy uwzględnieniu uwarunkowań zawartych w decyzjach, pozwoleniach oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 9. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w §12 ust. 4 pkt 26 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, tj. osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wszystkie osoby wykonujące czynności opisane w dokumentacji technicznej, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, tj. osoby wykonujące prace fizyczne i operatorzy sprzętu, na cały okres realizacji Umowy 10. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 polegających na wykonaniu tego samego typu robót jak objęte zakresem przedmiotu zamówienia, dotyczących wykonania robót związanych z przedłużeniem pirsu, zabezpieczeniem skarpy lub wydłużeniem nabrzeża, w tym prac towarzyszących niezbędnych od wykonania powyższego zakresu. Zamawiający wskazuje, że warunkiem udzielenia takich zamówień będzie zagwarantowanie przez Wykonawcę nie gorszej jakości wykonania robót budowlanych od realizowanych w ramach przedmiotu zamówienia oraz zaakceptowanie przez Zamawiającego wynegocjowanej umowy i terminu wykonania robót. Wartość możliwych zamówień w powyższym zakresie została ustalona do 15% wartości zamówienia podstawowego. 11. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w SIWZ oraz jej integralnych załącznikach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45240000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach