Przetargi.pl
Dopłata z tytułu utraconych przychodów z biletów z powodu honorowania uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla mieszkańców miasta Ustka i turystów uiszczających opłatę uzdrowiskową w przejazdach po mieście Ustka

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Ustce ogłasza przetarg

 • Adres: 76-270 Ustka, Marynarki Polskiej
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 608045050, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Ustce
  Marynarki Polskiej 78a
  76-270 Ustka, woj. pomorskie
  tel. 608045050, , fax. -
  REGON: 36743656900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zim.ustka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dopłata z tytułu utraconych przychodów z biletów z powodu honorowania uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla mieszkańców miasta Ustka i turystów uiszczających opłatę uzdrowiskową w przejazdach po mieście Ustka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja bezpłatnych przewozów dla mieszkańców miasta Ustka i turystów uiszczających opłatę uzdrowiskową w przejazdach po mieście Ustka na podstawie dopłaty z tytułu utraconych przychodów z biletów z powodu honorowania uprawnień do bezpłatnych przejazdów. 2. W ramach niniejszego zadania przewoźnik zapewni nieodpłatne przewozy w granicach miasta Ustka dla mieszkańców miasta Ustka i turystów uiszczających opłatę uzdrowiskową, na dwóch trasach, opisanych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Pozostałe grupy pasażerów (tj. osoby niebędące mieszkańcami Ustki ani turystami uiszczającymi opłatę środowiskową), podróżujące w granicach miasta Ustka, ponoszą opłaty na rzecz przewoźnika za przejazd na podstawie obowiązującego cennika biletów przewoźnika. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje dopłatę z tytułu utraconych przychodów na dwóch okrężnych trasach w ramach linii autobusowych regularnych korzystających z przystanków autobusowych (znajdujących się na podkreślonych nazwach ulic) zlokalizowanych na następujących trasach: 3.1. Trasa Nr 1: Koszarowa – Darłowska – Bohaterów Westerplatte – Dworcowa – Marynarki Polskiej - pętla autobusowa przy ul. Portowej - Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego – Żeromskiego – Mickiewicza – Kopernika – pl. Dąbrowskiego – (Kopernika – Kościuszki - Leśna lub Wczasowa -Leśna) - Chopina – Kopernika – Mickiewicza – Żeromskiego – ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego – pętla autobusowa przy ul. Portowej – Marynarki Polskiej – Dworcowa – Bohaterów Westerplatte – Darłowska – Koszarowa; 3.2. Trasa Nr 2: Kolorowa – Darłowska – Dworcowa – Grunwaldzka – pl. Dąbrowskiego – Wczasowa – pl. Dąbrowskiego - Wróblewskiego – Słupska – Dunina – Grunwaldzka – Jagiellońska – Wróblewskiego – pl. Dąbrowskiego – Grunwaldzka – Dworcowa – Darłowska – Kolorowa; 3.3. schematyczne mapy przejazdu Tras Nr 1 i 2 stanowią załączniki nr 8.1. i 8.2. do SIWZ; 3.4. dopuszczalna jest zmiana trasy wynikająca z wprowadzenia objazdów m.in. na potrzeby realizacji przebudowy ul. Darłowskiej, której inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku oraz związane z nią zmiany lokalizacji przystanków autobusowych. 4. Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP, zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę kierowców autobusów, wykonujących pracę na liniach objętych dopłatą. Mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. Okres zatrudnienia osób przewidzianych odpowiednio do realizacji ww. czynności powinien być nie krótszy niż okres wykonywania przewozów objętych niniejszą umową. 5. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w załączniku nr 4 do SIWZ – wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (licencji na wykonywanie transportu drogowego) wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 58 z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 1.1. Formularz oferty, przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 1.2. oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; 1.3. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; 1.4. w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie; 1.5. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia, zgodnie z pkt. 12.2. SIWZ; 1.6. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 11.3. SIWZ, jeżeli dotyczy. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach