Przetargi.pl
„Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Kaliska w formie zakupu biletów miesięcznych na okres od 02 września 2024 r. do 27 czerwca 2025 r.”

Gmina Kaliska ogłasza przetarg

 • Adres: 83-260 Kaliska, Nowowiejska 2
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 585889201 , fax. 585889206
 • Data zamieszczenia: 2024-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kaliska
  Nowowiejska 2
  83-260 Kaliska, woj. pomorskie
  tel. 585889201, fax. 585889206
  REGON: 191675698
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Kaliska w formie zakupu biletów miesięcznych na okres od 02 września 2024 r. do 27 czerwca 2025 r.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pod nazwą „Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Kaliska w formie zakupu biletów miesięcznych na okres od 02 września 2024 r. do 27 czerwca 2025 r.”.2. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych z terenu gminy Kaliska w ramach komunikacji regularnej z podziałem na:1) Część I - w formie zakupu biletów miesięcznych ulgowych;3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie poprzez zakup imiennych biletów miesięcznych szkolnych w celu wykonania obowiązku określonego w art. 32 ust. 5 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. Prawo oświatowe (j.t. Dz.U. z poz. ze zm.) zgodnie z zapisami art. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznymi transportu zbiorowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 295 ze zm.) z wyjątkiem biletów miesięcznych dla uczniów odbieranych z przystanku: Frank (ul. Wiklinowa, Kociewska, Kręta, Gajowa), których dowóz realizowany będzie w oparciu o art. 32 ust. 7 i art. 39 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe.4. Szacowana liczba uczniów objętych usługą dowozu i odwozu wynosi 249, z czego 217 uczniów posiada uprawnienia do przejazdów ulgowych.5. Przewoźnik będzie sprawował opiekę nad wszystkimi przewożonymi uczniami poprzez zapewnienie na swój koszt opiekunki / opiekuna na czas dowozu i odwozu według poniższych wytycznych:a) dla dowozów – od chwili wejścia ucznia do autobusu, który przywozi go z przypisanego mu przystanku, do chwili wejścia ucznia do budynku szkoły, z tym, że uczniów z klas podstawowych (od klasy 1 do 8) opiekunka / opiekun doprowadza do wejścia głównego budynku szkoły, a uczniów z klas „0” do wejścia w których odbywają się ich zajęcia; szczegóły dotyczące lokalizacji wejść dla uczniów wskazuje Przewoźnikowi Dyrektor placówki oświatowej,b) dla odwozów klas „0” – od chwili odbioru dziecka przez opiekunkę / opiekuna od drzwi wejściowych oddziału klas „0”, do chwili wyjścia z autobusu na przypisanym dla ucznia przystanku,c) dla odwozów klas podstawowych (klasy od 1 do 8) od chwili wejścia do autobusu, do chwili wyjścia z autobusu na przypisanym dla ucznia przystanku.6. Szczegółowe ustalenia dotyczące trasy i godziny przejazdów, liczby uczniów dokonuje Dyrektor placówki oświatowej z Wykonawcą, co może skutkować zmianą godzin i przejazdów oraz liczby przewożonych uczniów.7. Rozliczenie usługi, o której mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału następować będzie na podstawie ilości zamówionych biletów miesięcznych, po ich przekazaniu na podstawie protokołu odbioru podpisanego każdorazowo przez Dyrektora placówki oświatowej, lub osobę przez niego upoważnioną.8. Oferent zobowiązany jest podać kalkulację kosztów miesięcznego biletu dla jednego ucznia z danej miejscowości i z powrotem (przy uwzględnieniu ceny brutto jednego biletu miesięcznego), przy założeniach: 22 dni nauki miesięcznie. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty, związane z realizacją zadania, niezbędne do jego wykonania.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pod nazwą „Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Kaliska w formie zakupu biletów miesięcznych na okres od 02 września 2024 r. do 27 czerwca 2025 r.”.2. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych z terenu gminy Kaliska w ramach komunikacji regularnej z podziałem na:2) Część II – w formie zakupu biletów miesięcznych dla uczniów odbieranych z przystanku: Frank (ul. Wiklinowa, Kociewska, Kręta, Gajowa).3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie poprzez zakup imiennych biletów miesięcznych szkolnych w celu wykonania obowiązku określonego w art. 32 ust. 5 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. Prawo oświatowe (j.t. Dz.U. z poz. ze zm.) zgodnie z zapisami art. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznymi transportu zbiorowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 295 ze zm.) z wyjątkiem biletów miesięcznych dla uczniów odbieranych z przystanku: Frank (ul. Wiklinowa, Kociewska, Kręta, Gajowa), których dowóz realizowany będzie w oparciu o art. 32 ust. 7 i art. 39 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe.4. Szacowana liczba uczniów objętych usługą dowozu i odwozu wynosi 249, z czego 217 uczniów posiada uprawnienia do przejazdów ulgowych.5. Przewoźnik będzie sprawował opiekę nad wszystkimi przewożonymi uczniami poprzez zapewnienie na swój koszt opiekunki / opiekuna na czas dowozu i odwozu według poniższych wytycznych:a) dla dowozów – od chwili wejścia ucznia do autobusu, który przywozi go z przypisanego mu przystanku, do chwili wejścia ucznia do budynku szkoły, z tym, że uczniów z klas podstawowych (od klasy 1 do 8) opiekunka / opiekun doprowadza do wejścia głównego budynku szkoły, a uczniów z klas „0” do wejścia w których odbywają się ich zajęcia; szczegóły dotyczące lokalizacji wejść dla uczniów wskazuje Przewoźnikowi Dyrektor placówki oświatowej,b) dla odwozów klas „0” – od chwili odbioru dziecka przez opiekunkę / opiekuna od drzwi wejściowych oddziału klas „0”, do chwili wyjścia z autobusu na przypisanym dla ucznia przystanku,c) dla odwozów klas podstawowych (klasy od 1 do 8) od chwili wejścia do autobusu, do chwili wyjścia z autobusu na przypisanym dla ucznia przystanku.6. Szczegółowe ustalenia dotyczące trasy i godziny przejazdów, liczby uczniów dokonuje Dyrektor placówki oświatowej z Wykonawcą, co może skutkować zmianą godzin i przejazdów oraz liczby przewożonych uczniów.7. Rozliczenie usługi, o której mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału następować będzie na podstawie ilości zamówionych biletów miesięcznych, po ich przekazaniu na podstawie protokołu odbioru podpisanego każdorazowo przez Dyrektora placówki oświatowej, lub osobę przez niego upoważnioną.8. Oferent zobowiązany jest podać kalkulację kosztów miesięcznego biletu dla jednego ucznia z danej miejscowości i z powrotem (przy uwzględnieniu ceny brutto jednego biletu miesięcznego), przy założeniach: 22 dni nauki miesięcznie. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty, związane z realizacją zadania, niezbędne do jego wykonania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach