Przetargi.pl
Dostawa dronów dużego zasięgu na potrzeby projektu ENACT 15mC realizowanego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska ogłasza przetarg

 • Adres: 80-233 Gdańsk, Narutowicza 11/12
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Gdańska
  Narutowicza 11/12
  80-233 Gdańsk, woj. pomorskie
  REGON: 000001620
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pg.edu.pl/centrum-zp

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa dronów dużego zasięgu na potrzeby projektu ENACT 15mC realizowanego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są 2 szt. dronów dużego zasięgu na potrzeby projektu ENACT 15mC realizowanego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.Przedmiot zamówienia zostanie sfinansowany ze środków Projektu pt. „Kształtowanie sąsiedztw i współkreowanie prosperujących wspólnot lokalnych w kontekście miasta 15-minutowego” [ENACT 15mC] finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, wybranego w ramach konkursu DUT Call 2022. Nr Umowy o dofinansowanie projektu: DUT/2022/8/ENACT 15mC/2024.2. Kod wg CPV: 34711200-6 Bezzałogowe statki powietrzne3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: Politechnika Gdańska Wydział Architektury, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny pok. 414.4. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad fizycznych i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie być przedmiotem praw osób trzecich.5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia w wymiarze co najmniej 12 miesięcy, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, bez uwag.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia (dotyczy wszystkich części zamówienia).7. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ (dotyczy wszystkich części zamówienia).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34711200-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2024-07-18

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach