Przetargi.pl
Dostawa bezzałogowego statku powietrznego (dron) z osprzętem i akcesoriami

Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 8418500 , fax. 59 8427111
 • Data zamieszczenia: 2021-05-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe
  ul. Szarych Szeregów 14
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 59 8418500, fax. 59 8427111
  REGON: 77098093000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.powiat.slupsk.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa bezzałogowego statku powietrznego (dron) z osprzętem i akcesoriami
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. bezzałogowego statku powietrznego (dron) z osprzętem i akcesoriami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34711200-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach