Przetargi.pl
Zakup i dostawa dronów i akcesoriów do pracowni kształcenia praktycznego w AP w Słupsku

Akademia Pomorska ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 840 53 27, , fax. 59 840 53 80
 • Data zamieszczenia: 2018-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Pomorska
  ul. Arciszewskiego 22a
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 59 840 53 27, , fax. 59 840 53 80
  REGON: 145900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.apsl.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa dronów i akcesoriów do pracowni kształcenia praktycznego w AP w Słupsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa dronów i akcesoriów do pracowni kształcenia praktycznego w AP w Słupsku” w ramach projektu „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę: 1) wielowirnikowiec ćwiczeniowy – 10 szt., 2) wielowirnikowiec do analiz – 2 szt., 3) wielowirnikowiec z możliwością skaningu laserowego – 1 szt., 4) zestaw do monitoringu – 1 zestaw, 5) kamera do wielowirnikowca – 1 szt., 6) dron z kamerą cyfrową i termowizyjną – 1 szt. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z transportem nowego i fabrycznie zapakowanego sprzętu, pochodzącego z bieżącej produkcji (nie starszego niż 2017 r.), wraz z jego rozładunkiem i wniesieniem do miejsc wskazanych w siedzibie Zamawiającego. Ponadto obejmuje także przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczanego sprzętu w siedzibie Zamawiającego. Wymagany czas przeszkolenia: 32 godziny tj. 4 dni po 8 godzin dziennie. Szkolenie winno się odbyć w siedzibie Zamawiającego w dni robocze tj. w wyłączeniem niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy. 5. Dostarczony sprzęt powinien posiadać karty gwarancyjne i instrukcje obsługi w języku polskim oraz dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE) - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 806). 6. Minimalny wymagany okres gwarancji na dostarczony przedmiot umowy, z zastrzeżeniem zapisów wskazanych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załączniku nr 5 do SIWZ, wynosi 24 miesiące. Zastrzeżenia wskazane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. 5 do SIWZ) oznaczają, że okresy gwarancji dla zastrzeżonego sprzętu lub urządzeń są skrócone (zgodnie z opisami). Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny gwarancyjny serwis techniczny w okresie gwarancji na warunkach określonych we wzorze umowy (załączniku nr 4 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34711200-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 1.1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 1.2. Formularz cenowy przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; 1.3. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; 1.4. w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie; 1.5. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia, zgodnie z pkt. 12.2. SIWZ, jeżeli dotyczy. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach