Przetargi.pl
"Remont oczyszczalni ścieków w m. Mikołajki Pomorskie"

GMINA MIKOŁAJKI POMORSKIE ogłasza przetarg

 • Adres: 82-433 Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 55 640 43 57
 • Data zamieszczenia: 2024-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA MIKOŁAJKI POMORSKIE
  ul. Dzierzgońska 2
  82-433 Mikołajki Pomorskie, woj. pomorskie
  tel. 55 640 43 57
  REGON: 170747862
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Remont oczyszczalni ścieków w m. Mikołajki Pomorskie"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja inwestycji pn. „Remont oczyszczalni ścieków w m. Mikołajki Pomorskie”, poprzez realizację robót budowlanych i instalacyjnych wraz z dostawą i montażem urządzeń zgodnie zdokumentacją projektową w tym m.in. Projektem Technicznym remontu oczyszczalni ścieków w m. Mikołajki Pomorskie, stanowiąca integralną część niniejszej SWZ, na działce nr 553/11 obręb Mikołajki Pomorskie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232421-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach