Przetargi.pl
sukcesywne dostawy wyrobów włókienniczych wraz z transportem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej.

Politechnika Gdańska ogłasza przetarg

 • Adres: 80-233 Gdańsk, Narutowicza
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 472 400 , fax. 583 472 913
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Gdańska
  Narutowicza 11/12
  80-233 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 472 400, fax. 583 472 913
  REGON: 16200000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  sukcesywne dostawy wyrobów włókienniczych wraz z transportem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wyrobów włókienniczych wraz z transportem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa formularz rzeczowo-cenowe dla danej części postępowania, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ 3.Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 39.51.20.00-4 bielizna pościelowa 39.51.24.00-8 kołdry, narzuty 39.51.11.00-8 koce 39.51.61.10-6 poduchy 39.51.31.00-2 obrusy 39.51.41.00-9 ręczniki 4.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 5.Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część I: dostawa bielizny pościelowej Część II: dostawa kocy, kołder, poduszek i ręczników 6. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na dowolną liczbę części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39512000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: część I postępowania: 2 000,00 zł część II postępowania: 2 000,00 zł 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego nr 64 1160 2202 0000 0001 8607 3782, Bank Millenium S.A. O/Gdańsk, z dopiskiem: „WADIUM – sukcesywne dostawy wyrobów włókienniczych wraz z transportem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej ZP/117/055/D/19”
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do prowadzenia działalności objętej przedmiotowym zamówienia nie wymaga się specjalnych kompetencji lub uprawnień. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną