Przetargi.pl
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ/ROZBUDOWĘ DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU KARTUSKIEGO

Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach ogłasza przetarg

 • Adres: 83-300 Kartuzy, ul. Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6810715 , fax. 58 6811522
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach
  ul. Gdańska 26
  83-300 Kartuzy, woj. pomorskie
  tel. 58 6810715, fax. 58 6811522
  REGON: 19168725300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zdp.kartuzy.ibip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ/ROZBUDOWĘ DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU KARTUSKIEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę /rozbudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Kartuskiego. 2. Zamówienie zostało podzielone na 5 części: 1) Zadanie 1: Budowa ronda w ciągu drogi powiatowej nr 1900 G w miejscowości Leźno 2) Zadanie 2: Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi powiatowej nr 1900 G w miejscowości Pępowo 3) Zadanie 3: Budowa oświetlenia w ciągu drogi powiatowej nr 1901 G w miejscowości Banino 4) Zadanie 4: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1906 G na odcinku Hopy – Grzybno 5) Zadanie 5: Budowa kładki dla rowerzystów w ciągu drogi powiatowej nr 1923 G w miejscowości Sławki 3. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia dla każdej z w/w części zostały zawarte w załączniku nr 1a do SIWZ. 4. UWAGA: Wykonawca zobowiązany będzie do: a) złożenia minimum co 1 miesiąc w siedzibie Zamawiającego pisemnego sprawozdania z zaawansowania prac projektowych, od miesiąca następnego po podpisaniu umowy, b) udziału Głównego projektanta wraz z zespołem projektowym w comiesięcznych spotkaniach w siedzibie Zamawiającego dotyczących zaawansowania prac projektowych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niepisemnej rezygnacji z poszczególnych spotkań z zachowaniem obowiązku sporządzenia ww. sprawozdania. 5. W terminie do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt koncepcyjny, który wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzony projekt koncepcyjny stanowi podstawę do wykonania ostatecznej dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia. 6. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania projektów podziału nieruchomości, Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiotowe projekty w ramach zawartej umowy z Zamawiającym. 7. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy harmonogramu prac projektowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ, b) Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy. c) Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ (jeśli dotyczy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach