Przetargi.pl
Zakup wyposażenia służącego realizacji wydarzeń kulturalnych i edukacji kulturalnej dla GOK Śliwice

Gminny Ośrodek Kultury w Śliwicach ogłasza przetarg

 • Adres: 89-530 Śliwice, Dworcowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3340071, 579 470 156 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Kultury w Śliwicach
  Dworcowa 39
  89-530 Śliwice, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3340071, 579 470 156, fax. -
  REGON: 090123534
 • Adres strony internetowej zamawiającego: goksliwice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wyposażenia służącego realizacji wydarzeń kulturalnych i edukacji kulturalnej dla GOK Śliwice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa montaż, uruchomienie wyposażenia dla GOK Śliwice wraz z instruktażem obsługi w ramach projektu „Zakup wyposażenia służącego realizacji wydarzeń kulturalnych i edukacji kulturalnej dla GOK Śliwice. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie grupy: a) Grupa 1. Sprzęt nagłośnieniowy wraz z montażem: Mobilny zestaw nagłośnieniowy, montaż zakupionego sprzętu. Sprzęt oświetleniowy wraz z montażem: Zestaw 5 reflektorów scenicznych, fresneli, montaż i uruchomienie zakupionego sprzętu. b) Grupa 2. Zestaw mikrofon bezprzewodowy do ręki z odbiornikiem z uchwytem na statyw, Zestaw bezprzewodowy z mikrofonem nagłownym, Zestaw mikrofon dynamiczny do ręki z wyłącznikiem z uchwytem na statyw, Zestaw misker audio cyfrowy ze stage boxem i skrzynią transportową, Kabel kolumnowy, Wtyk kolumnowy, Barierka zaporowa, Drabina przejezdna, składana, Stoły składane bankietowe. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 Specyfikacja wyposażenia/Formularz cenowy. 4. Użyte w dokumentacji przetargowej opisy (o nazwach handlowych tam zawartych) nie są obowiązujące. 5. Jeżeli w dokumentacji przetargowej znajdują się nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe lub pochodzenie materiałów i urządzeń, to uznać należy że świadczą one o jakości materiałów i urządzeń i mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów i urządzeń. W takim przypadku Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, których poszczególne materiały/ urządzenia wymienione w dokumentacji przetargowej mogą być zastąpione materiałami /urządzeniami równoważnymi. Za produkty równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają nie gorsze parametry techniczne, technologiczne, jakościowe i funkcjonalne niż te które wskazują nazwy własne, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji przetargowej. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych produktów wraz z podaniem nazwy producenta, nazwę oferowanego produktu oraz jego parametry potwierdzone załączonymi dokumentami np. aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca parametry techniczne ujęte w dokumentacji przetargowej, certyfikaty, atesty. Podane w dokumentacji przetargowej nazwy nie mają na celu naruszenia art 7 i 29 ustawy Pzp, a jedynie ma na celu sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego. 6. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć fabrycznie nowe, nieużywane wyposażenie. 7. Zaoferowane wyposażenie musi posiadać atesty, certyfikaty, świadectwa jakości, deklaracje zgodności i in. obowiązujące na terenie UE oraz musi być dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych, wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć do Zamawiającego w dniu dostawy danego wyposażenia. 8. Zakres zamówienia obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia dla GOK Śliwice wraz z instruktażem obsługi w ramach projektu „Zakup wyposażenia służącego realizacji wydarzeń kulturalnych i edukacji kulturalnej” o parametrach określonych w Załączniku Nr 5 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dopuszcza się zaoferowanie wyposażenia o wyższych parametrach 9. Wyposażenie, stanowiące przedmiot zamówienia dostarczone będzie Zamawiającemu na adres wskazany przez Zamawiającego tj. do Gminnego Ośrodka Kultury w Śliwicach, ul. Dworcowa 39, 89-530 Śliwice. Następnie dokonać montażu zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego i przeprowadzić instruktaż personelu. Szczegóły związane z dostawą, montażem i uruchomieniem należy uzgodnić z dyrektorem GOK Śliwice. 10. Przed montażem, Zamawiający dokona oceny zgodności dostarczonego wyposażenia w zakresie zgodności z SIWZ i umową. 11. W przypadku dostarczenia wyposażenia niezgodnego z wymagania Zamawiającego, wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia prawidłowego wyposażenia w umownym terminie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32342400-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz ofertowy zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ; 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, 3) pełnomocnictwo – jeśli dotyczy; 4) dokument potwierdzający wniesienie wadium; 5) inne wymagane przez Zamawiającego. 6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ). 7) w przypadku wykonawców z poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o których mowa w pkt III.4) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 2 stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 8) W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie – konsorcjum: pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 9) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7 dział VI Wykaz oświadczeń lub dokumentów ... SIWZ. 10) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach