Przetargi.pl
Wyposażenie obiektu Domu Kultury w miejscowości Ostrowite ETAP I i II

Gmina Brzuze ogłasza przetarg

 • Adres: 87-517 Brzuze, Brzuze
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 054 2701123, , fax. 054 2701123
 • Data zamieszczenia: 2020-04-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brzuze
  Brzuze 62
  87-517 Brzuze, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 054 2701123, , fax. 054 2701123
  REGON: 91086672600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.brzuze.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyposażenie obiektu Domu Kultury w miejscowości Ostrowite ETAP I i II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot Zamówienia obejmuje dostawę elementów wyposażenia do Domu Kultury w Ostrowitem, gmina Brzuze. Zakres zamówienia dotyczy dostawy następujących elementów wyposażenia – etap I: Lp. Nazwa Ilość 1 Przewód sygnałowy 600 m 2 Trasa kablowa 42 mb 3 Przewód (YDY 3X2,5 mm2) 1500 mb 4 Przewód (YDY 3X1,5 mm2) 700 mb 5 Przewód "giętki" 100 mb 6 Przewód (YDY 5x2,5 mm2) 410 mb 7 Przewód (F/UTP kat.6) 305 mb 8 Przewód (YDY 5x4mm2) 123 mb 9 Przewód (YDY 3x4mm2) 50 mb Zakres zamówienia dotyczy dostawy następujących elementów wyposażenia – etap II Lp. Nazwa Ilość 1 Kolumna aktywna dwudrożna 2 szt. 2 Subbas aktywny 2 szt. 3 Monitor odsłuchowy aktywny 5 szt. 4 Mikser cyfrowy 1 szt. 5 Stage box 1 szt. 6 Konsola dimmerowa 1 szt. 7 Dimmer 2 szt. 8 Kratownica aluminiowa 2m 15 szt. 9 Uchwyt do lampy 30 szt. 10 Lina stalowa zabezpieczająca 35 szt. 11 Karabińczyk 35 szt. 12 Splitter DMX 1 szt. 13 Wtyki XLR męskie 50 szt. 14 Wtyki XLR żeńskie 50 szt. 15 Reflektor profilowy 8 szt. 16 LED Par RGBW 22 szt. 17 Krzesła bankietowe 160 szt. 18 Stoły bankietowe 40 szt. 19 Wózek do transportu stołów 1 szt. 20 Wózek do transportu krzeseł 1 szt. 21 Żelazko-parownica 1 szt. 22 Odkurzacz piorący 1 szt. 23 Pokrowce na krzesła 160 szt. 24 Pokrowiec na stół bankietowy 10 szt. 25 Obrus bankietowy 40 szt. 26 Cyfrowy system bezprzewodowy 2 szt. 27 Cyfrowy nadajnik bezprzewodowy bodypack 2 szt. 28 Nagłowny mikrofon hiperkardioidalny 2 szt. 29 Mikrofon dynamiczny wokalny 2 szt. 30 Mikrofon dynamiczny instrumentalny 3 szt. 31 Mikrofon dynamiczny instrumentalny 2 szt. 32 Mikrofon pojemnościowy 4 szt. 33 Zestaw mikrofonów perkusyjnych 1 szt. 34 DiBox 2 szt. 35 Statyw mikrofonowy 13 szt. 36 Statyw mikrofonowy krótki 3 szt. 37 Statyw kolumnowy 5 szt. 38 Komputer 1 szt. 39 Kotary 111mb 111 mb 40 Szyny do kotar 75 mb. 41 Case na mikser cyfrowy 1 szt. 42 Case na mikrofony 1 szt. 43 Case na statywy mikrofonowe 1 szt. 44 Projektor 1 szt. 45 Ekran projekcyjny 1 szt. 46 Gniazdo 3 szt. 47 Gniazdo 1 szt. 48 Rozdzielnia 1 kpl. 49 Gniazdo 20 szt. 50 Pulpit sterowania oświetleniem 1 kpl. 51 Oprawy podst. 18 szt. 52 Oprawy awaryjne 3 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32342400-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych). 2. Wadium wnosi się na okres związania ofertą. 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2019 poz.310). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego: Bank Spółdzielczy Skępe Filia Brzuze Nr 15 9546 0004 2003 0010 2990 0005 z podaniem w tytule wpłaty „Wadium - zamówienie publiczne nr RRG.271.1.2020”. Za termin wniesienia wadium uznaje się termin uznania wpłaty na rachunku zamawiającego. 6. Oryginał dowodu dokonania przelewu należy dołączyć do oferty. 7. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczenia udzielonego przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości należy dołączyć do oferty jako kopię natomiast oryginał powinien być zdeponowany w kasie urzędu lub dołączony do oferty osobno w tym samym opakowaniu co oferta.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty składane wraz z ofertą: a) wypełniony i podpisany Kosztorys ofertowy (zgodny z załączonym wzorem)–załącznik nr 1; b) dokument potwierdzający wniesienie wadium (forma zgodna z częścią XI niniejszej SIWZ); c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. d) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. e) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ; f) Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Dokumenty składane po ogłoszeniu informacji na temat złożonych ofert: a) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (zgodne z załączonym wzorem) – Załącznik nr 2 – oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp. 3. Forma składania dokumentów: 1) oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale; 2) dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; 3) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą; 4) poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach