Przetargi.pl
Wyposażenie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej

Gmina Izbica Kujawska ogłasza przetarg

 • Adres: 87-865 Izbica Kujawska, ul. Marszałka Piłsudskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 542 865 009 , fax. 542 865 009
 • Data zamieszczenia: 2019-06-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Izbica Kujawska
  ul. Marszałka Piłsudskiego 32
  87-865 Izbica Kujawska, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 542 865 009, fax. 542 865 009
  REGON: 91086685000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.izbicakuj.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyposażenie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wyposażenie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej obejmuje w szczególności: zakup i dostawę: Kolumn aktywnych, Aktywnych subwooferów, Reflektorów scenicznych, Kontenera magazynowego, Elektrycznego pieca ceramicznego, Stołów konferencyjnych, Krzeseł składanych, Stojaków na krzesła, Aparatu fotograficznego, Obiektywu fotograficznego, Projektora multimedialnego, Komputera stacjonarnego, Monitora, Laptopa, Ekranu projekcyjnego, Oprogramowania biurowego, Oprogramowań graficznych, urządzenia wielofunkcyjnego, Plexi luster srebrnych, Aluminiowych ram, Sztalug plenerowych, Sztalug studyjnych, Zestawu stołów + 6 krzeseł, Pianina elektronicznego, Akordeonu, Klarnetu, Systemów wystawienniczych, Telebimu, Kuchni wolnostojącej, Toaletki z lustrem, Miksera cyfrowego, Zestawu mikrofonów bezprzewodowych, Video skalera. 3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ Oferta powinna uwzględniać wyłącznie sprzęt fabrycznie nowy. Wykonawca zobowiązany będzie załączyć do dostarczonego wyposażenia instrukcje obsługi w języku polskim wraz z certyfikatami posiadającymi znak bezpieczeństwa CE, certyfikaty aprobaty technicznej, zgodności lub deklaracji zgodności z polskimi normami, kartami gwarancyjnymi. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32342400-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie: Oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 7 SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (zał. nr 2 do SIWZ), Formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 2a do SIWZ, Pełnomocnictwo, Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania na potrzeby realizacji zamówienia - zobowiązanie powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów i należy złożyć wraz z ofertą. (zał. nr 8 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach