Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia

Gmina Śliwice ogłasza przetarg

 • Adres: 89-530 Śliwice, ul. Ks. Dr St. Sychowskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 340 710 , fax. 523 340 725
 • Data zamieszczenia: 2021-10-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Śliwice
  ul. Ks. Dr St. Sychowskiego 30
  89-530 Śliwice, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 340 710, fax. 523 340 725
  REGON: 92351140000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.sliwice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotemniniejszego zamówienia jest dostawa wyposażenia w ramach projektu „Adaptacja budynku dworcakolejowego na cele realizacji zadań dla seniorów”. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części : a)Cześć I nagłośnienie b) Część II wyposażenie pozostałe. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówieniazawarty jest w załączniku nr 5 Specyfikacja wyposażenia/Formularz cenowy. 4. Gmina Śliwice podpisałaumowę nr UM_WR.431.1.223.2020 o dofinansowanie przedmiotu zamówienia w ramach projektu pn. „Adaptacja budynku dworca kolejowego na cele rewitalizacji zadań dla seniorów” nr RPKP.07.01.00-04-0053/19 w ramach Poddziałania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczności Regionalnego ProgramuOperacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 5. Użyte w dokumentacjiprzetargowej opisy (o nazwach handlowych tam zawartych) nie są obowiązujące. 6. Jeżeli w dokumentacjiprzetargowej znajdują się nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe lub pochodzenie materiałów iurządzeń, to uznać należy że świadczą one o jakości materiałów i urządzeń i mają jedynie charakterpomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów i urządzeń. Wtakim przypadku Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, których poszczególne materiały/urządzenia wymienione w dokumentacji przetargowej mogą być zastąpione materiałami /urządzeniamirównoważnymi. Za produkty równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają nie gorsze parametrytechniczne, technologiczne, jakościowe i funkcjonalne niż te które wskazują nazwy własne, a zastosowanieich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych wdokumentacji przetargowej. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych, Wykonawca jestzobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych produktów wraz zpodaniem nazwy producenta, nazwę oferowanego produktu oraz jego parametry potwierdzone załączonymidokumentami np. aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca parametry techniczne ujętew dokumentacji przetargowej, certyfikaty, atesty. Podane w dokumentacji przetargowej nazwy nie mają nacelu naruszenia art 7 i 29 ustawy Pzp, a jedynie ma na celu sprecyzowanie oczekiwań jakościowychZamawiającego. 7. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć fabrycznie nowe, nieużywane wyposażenie. 8.Zaoferowane wyposażenie musi posiadać atesty, certyfikaty, świadectwa jakości, deklaracje zgodności i in.obowiązujące na terenie UE oraz musi być dopuszczone do stosowania w placówkach użytku publicznego,wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć do Zamawiającegow dniu dostawy danego wyposażenia. 9. Zakres zamówienia obejmuje dostawę, montaż i uruchomieniewyposażenia wraz z instruktażem obsługi w ramach projektu „Dostawa wyposażenia” o parametrachokreślonych w Załączniku Nr 5 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dopuszcza sięzaoferowanie wyposażenia o wyższych parametrach 10. Wyposażenie, stanowiące przedmiot zamówieniadostarczone będzie Zamawiającemu na adres wskazany przez Zamawiającego. Następnie dokonać montażuzgodnie ze wskazówkami Zamawiającego i przeprowadzić instruktaż personelu. Szczegóły związane zdostawą, montażem i uruchomieniem należy uzgodnić z dyrektorem GOK Śliwice. 11. Przed montażem,Zamawiający dokona oceny zgodności dostarczonego wyposażenia w zakresie zgodności z SIWZ i umową.12. W przypadku dostarczenia wyposażenia niezgodnego z wymagania Zamawiającego, wykonawca jestzobowiązany do dostarczenia prawidłowego wyposażenia w umownym terminie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32342400-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach