Przetargi.pl
Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnętrznym zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich”.

Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego ogłasza przetarg

 • Adres: 87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Wyspiańskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 542 824 678 , fax. 542 822 061
 • Data zamieszczenia: 2021-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego
  ul. Wyspiańskiego 4
  87-700 Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 542 824 678, fax. 542 822 061
  REGON: 94389000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szkola1.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnętrznym zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont dotyczy budynku na działce nr AR_16.1. , w obrębie ewidencyjnym Aleksandrów Kujawki. Budynek szkolny, wpisany do rejestru zabytków pod. Nr A/1222/1-2. Kategoria budynku: IX - Budynek kultury i oświaty. Zamawiający uzyskał pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku - budynku pałacu z zespołu pałacowo-parkowego położonego przy ul. Wyspiańskiego 4 w Aleksandrowie Kujawskim Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót - załącznik nr 8 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach