Przetargi.pl
Modernizacja Sali kinowej, kina Manhattan w Janikowie cz.I

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie ogłasza przetarg

 • Adres: 88-160 Janikowo, Przemysłowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3514436 , fax. 52 3514436
 • Data zamieszczenia: 2018-08-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie
  Przemysłowa 26
  88-160 Janikowo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3514436, fax. 52 3514436
  REGON: 340152494
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mgok-janikowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja Sali kinowej, kina Manhattan w Janikowie cz.I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1 Przedmiot zamówienia stanowi: Modernizacja Sali kinowej, kina Manhattan w Janikowie cz.I przy ul. Przemysłowej 26 w zakresie cz.I: 1) Modernizacja zespołu kinowego 1.Kinowy ekran projekcyjny, polaryzacyjny (do pracy z polaryzacyjnym systemem 3D), maksymalny współczynnik odbicia 2.0, perforowany do Sali MGOK w Janikowie, o wymiarach obrazu 5,7x3,1m, z maskowaniem stałym wykonanym z czarnego aksamitu-szt.1 2.Dostawa i montaż powierzchni ekranowej i maskowania-szt.1 2) Zakup i wymiana sprzętu nagłaśniającego na Dolby Digital DCI (komplet). 1.Kinowa szafa aparaturowa dźwiękowa, z panelem zasilającym-szt.1 2.Monitor kontrolno-odsłuchowy 7.1, z możliwością odsłuchu zdalnego-szt.1 3.Kinowy procesor dźwięku, 8-kanałowy, wejście AES/EBU, funkcja przełącznika HDMI (co najmniej 2 wejścia, 1 wyjście HDMI), dekodowanie DOLBY AC3, DTS Master Audio, DTS ES-szt.1 4.Kolumna głośnikowa zaekranowa, trójdrożna, efektywność >96dB/1W/1m, pasmo przenoszenia 50Hz-20kHz, propagacja 80x60,-szt.3 Maksymalne wymiary: (WxSxG) 2100x600x450mm 5.Kolumna głośnikowa surroundowa, moc >150/300W, efektywność >95dB/1W/1m, pasmo przenoszenia 40Hz-18kHz, propagacja 100x60, maksymalne wymiary: (WxSxG) 570x490x300-mm-szt.12 6.Kolumna głośnikowa subniskotonowa, moc RMS >1400W, maksymalny poziom ciśnienia akustycznego >101 dB SPL, pasmo przenoszenia 30-110Hz, maksymalne wymiary: (WxSxG) 650x800x1100mm-szt.1 7.Wzmacniacz mocy co najmniej 2x500W, z wbudowaną zwrotnicą dla kanałów zaekranowych-szt.3 8.Wzmacniacz mocy co najmniej 2x500W dla kanaów surround-szt.2 9.Wzmacniacz mocy co najmniej 2x650W dla kanału subniskotonowgo-szt.1 10.Wózki jezdne pod głośniki zaekranowe, gumowe kółka-szt.3 11.Komplet okablowania głośnikowego i sygnałowego-szt.1 12.Dostawa, montaż, podłączneie i strojenie systemu-szt.1 1.2 Zamawiający wymaga dostawy oryginalnego, fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego i oryginalnie zapakowanego wyposażenia, wolnego od wad oraz posiadającego odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości lub inne dokumenty dopuszczające do użytku. Sprzęt musi być zamontowany/przytwierdzony i gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych nakładów. Przedmiot zamówienia należy dostosować do wymiarów i warunków sali widowiskowej. Orientacyjne parametry sali kinowej: - liczba miejsc: 171 - długość sali – 18,35 m. - szerokość sali – 8,50 m. - wysokość sali – 4,76 m przy ekranie (3,85 m przy drzwiach wejściowych). - odległość od okienka projekcyjnego do ekranu –19,10 m. - wymiary ekranu: szerokość 5,90 m., wysokość 3,24 m. Orientacyjne parametry kabiny projekcyjnej: - szerokość – 4,90 m. - długość – 5,05 m. Szczegółowy zakres prac został opisany w Załączniku nr 1a i 1b do SIWZ Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w Opisie Przedmiotu Zamówienia służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych. 1.3 Jeżeli w którymkolwiek z dokumentów wymienionych w pkt 1.2 użyto przykładowego znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a w każdym przypadku dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. 1.4 Instytucja finansująca: w ramach Programów Operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej ; 50,00% dofinansowania kosztów kwalifikowanych zestawu cyfrowego , nie więcej jednak niż 50% maksymalnej ceny zestawu ogłoszonej na stronie PISF oraz MGOK w Janikowie w pozostałej wysokości.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32342400-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy – z wykorzystaniem wzoru Zamawiajacego- Załącznik nr 1do SIWZoraz Zestawienie rzeczowo- finansowe –z wykorzystaniem wzoru Zamawiajacego- Załącznik nr 1a do SIWZ- wypełnione i podpisane przez wykonawcę. 2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- Załącznik nr 2 do SIWZ oraz Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu – Załącznik nr 3 do SIWZ. - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów wraz z właściwym wypisem z rejestru. 4) Dokument o którym mowa w pkt.V.3.ppkt.2) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. 5) Wzór umowy – Załącznik nr 6 parafowany przez Wykonawcę

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach