Przetargi.pl
Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sośnie

Gmina Sośno ogłasza przetarg

 • Adres: 89-412 Sośno, Nowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48523890110 , fax. +48523891279
 • Data zamieszczenia: 2019-07-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sośno
  Nowa 1
  89-412 Sośno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48523890110, fax. +48523891279
  REGON: 09235095500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://gm-sosno.rbip.mojregion.info

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sośnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Gminnego Domu Kultury w Sośnie. Przedmiot obejmuje: - parawan, ścianki ekspozycyjne, gablota wisząca - nagłośnienie, światła, aparat cyfrowy, lampa błyskowa, urządzenie wielofunkcyjne - urządzenia kuchenne - urządzenia do sprzątania - wyposażenie sceny
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32342400-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: dla części II Nagłośnienie, światła, aparat cyfrowy, lampa błyskowa, urządzenie wielofunkcyjne - 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł). Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust.6 Ustawy Pzp, tj.: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz.110 z późn. zm.). Dokument gwarancyjny winien jednoznacznie wymieniać przypadki wskazane w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto wskazane przez Zamawiającego: Bank Spółdzielczy nr rachunku 10 8162 0003 0000 0329 2000 0110 z dopiskiem: Wadium – Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sośnie. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium wraz z pismem przewodnim należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego lub dołączyć do oferty. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art.24 ust.2 pkt.2 Ustawy Pzp, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art.24 ust.4 Ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: formularz ofertowy, oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia z postępowania, dowód wniesienia wadium, zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach