Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą preparatów dezynfekcyjnych do powierzchni i wyrobów medycznych, do mycia i pielęgnacji rąk i ciała.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Adres: 25-734 Kielce, Stefana Artwińskiego 3
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyskie Centrum Onkologii
  Stefana Artwińskiego 3
  25-734 Kielce, woj. świętokrzyskie
  REGON: 001263233
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.onkol.kielce.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą preparatów dezynfekcyjnych do powierzchni i wyrobów medycznych, do mycia i pielęgnacji rąk i ciała.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą preparatów dezynfekcyjnych do powierzchni i wyrobów medycznych, do mycia i pielęgnacji rąk i ciała. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-23

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach