Przetargi.pl
DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCJI DLA SZPITALA ŚW. LEONA SP. Z O.O. W OPATOWIE

Szpital Sw. Leona sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 27-500 Opatów, Szpitalna 4
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-07-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Sw. Leona sp. z o.o.
  Szpitalna 4
  27-500 Opatów, woj. świętokrzyskie
  REGON: 260519700
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalopatow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCJI DLA SZPITALA ŚW. LEONA SP. Z O.O. W OPATOWIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchniZadanie 2: Preparaty do dezynfekcji rąkZadanie 2a: Preparaty do dezynfekcji rąkZadanie 3: Preparaty do dezynfekcji narządziZadanie 4 Preparat do mycia i wanny z hydromasażemZadanie 5: Preparaty do mycia noworotków od pierwszego dnia życiaZadanie 6: Preparat do maceratora PulpmaticZadanie 7: Preparat do maceratoraZadanie 8: Preparat do fumigacjiZadanie 9: Preparat do dezynfekcji skóryZadanie 10: Preparat do dezynfekcji skóry i ranZadanie 11: Preparat do dezynfekcji błon śluzowychZadanie 12: Preparat do dezynfekcji ranZadanie 13: Preparat do dezynfekcji rąk
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-07-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach