Przetargi.pl
ZAKUP I DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH

Szpital Powiatowy w Chmielniku ogłasza przetarg

 • Adres: 26-020 Chmielnik, Kielecka, 1-3
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41/354-20-17 , fax. 41/354-20-17 wew. 150
 • Data zamieszczenia: 2022-12-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy w Chmielniku
  Kielecka, 1-3
  26-020 Chmielnik, woj. świętokrzyskie
  tel. 41/354-20-17, fax. 41/354-20-17 wew. 150
  REGON: 003680113
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-chmielnik.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa dezynfekcyjnych w asortymencie i ilościach zawartych w załącznikach asortymentowo – cenowych – Załącznik nr 2 do SWZ w okresie 12 miesięcy od udzielenia zamówieniaPrzedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa dezynfekcyjnych w asortymencie i ilościach zawartych w załącznikach asortymentowo – cenowych – Załącznik nr 2.1 do SWZ w okresie 12 miesięcy od udzielenia zamówieniaPrzedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa dezynfekcyjnych w asortymencie i ilościach zawartych w załącznikach asortymentowo – cenowych – Załącznik nr 2.2 do SWZ w okresie 12 miesięcy od udzielenia zamówieniaPrzedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa dezynfekcyjnych w asortymencie i ilościach zawartych w załącznikach asortymentowo – cenowych – Załącznik nr 2.3 do SWZ w okresie 12 miesięcy od udzielenia zamówieniaPrzedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa dezynfekcyjnych w asortymencie i ilościach zawartych w załącznikach asortymentowo – cenowych – Załącznik nr 2.4 do SWZ w okresie 12 miesięcy od udzielenia zamówieniaPrzedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa dezynfekcyjnych w asortymencie i ilościach zawartych w załącznikach asortymentowo – cenowych – Załącznik nr 2.5 do SWZ w okresie 12 miesięcy od udzielenia zamówieniaPrzedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa dezynfekcyjnych w asortymencie i ilościach zawartych w załącznikach asortymentowo – cenowych – Załącznik nr 2 do SWZ w okresie 12 miesięcy od udzielenia zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-10

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach