Przetargi.pl
ZAKUP I DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH

Szpital Powiatowy w Chmielniku ogłasza przetarg

 • Adres: 26-020 Chmielnik, Kielecka, 1-3
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-02-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy w Chmielniku
  Kielecka, 1-3
  26-020 Chmielnik, woj. świętokrzyskie
  REGON: 003680113
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-chmielnik.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości określono w formularzu asortymentowo – cenowym - załącznik nr 2 do SWZ (Zadanie nr1). Informacje w zakresie zasad realizacji dostawy, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera załącznik nr 3 do SWZ – projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach sukcesywnych dostaw.Zadanie nr 2Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości określono w formularzu asortymentowo – cenowym - załącznik nr 2 do SWZ (Zadanie nr2). Informacje w zakresie zasad realizacji dostawy, gwarancji oraz wynagrodzenia zawierazałącznik nr 3 do SWZ – projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadachsukcesywnych dostaw.Zadanie nr 3Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości określono w formularzu asortymentowo – cenowym - załącznik nr 2 do SWZ (Zadanie nr3). Informacje w zakresie zasad realizacji dostawy, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera załącznik nr 3 do SWZ – projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach sukcesywnych dostaw.Zadanie nr 4Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości określono w formularzu asortymentowo – cenowym - załącznik nr 2 do SWZ (Zadanie nr4). Informacje w zakresie zasad realizacji dostawy, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera załącznik nr 3 do SWZ – projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach sukcesywnych dostaw.Zadanie nr 5Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości określono w formularzu asortymentowo – cenowym - załącznik nr 2 do SWZ (Zadanie nr5). Informacje w zakresie zasad realizacji dostawy, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera załącznik nr 3 do SWZ – projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach sukcesywnych dostaw.Zadanie nr 6Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości określono w formularzu asortymentowo – cenowym - załącznik nr 2 do SWZ (Zadanie nr6). Informacje w zakresie zasad realizacji dostawy, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera załącznik nr 3 do SWZ – projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach sukcesywnych dostaw.Zadanie nr 7Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości określono w formularzu asortymentowo – cenowym - załącznik nr 2 do SWZ (Zadanie nr7). Informacje w zakresie zasad realizacji dostawy, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera załącznik nr 3 do SWZ – projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach sukcesywnych dostaw.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 11. Warunki udziału w postępowaniu:O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 5), 7), 8), art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz art. 5k ust. 1 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) oraz spełniają poniżej określone warunki tj.:1) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów rozumiane jako:Wykonawca posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej – prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie zaopatrywania podmiotów leczniczych (prowadzenie składu konsygnacyjnego) wytwarzanie lub import produktów leczniczych - stosownie do przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2022r. poz. 2301 ze zm.) lub inne zezwolenie, decyzję administracyjną wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie którego Wykonawca świadczy dostawy w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. W przypadku, gdy obrót asortymentu w danym pakiecie wymaga ww. zezwolenia.Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) warunki udziału w postepowaniu określone w pkt 11 ppkt. 1) może spełniać jeden z wykonawców samodzielnie, lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie. Z zastrzeżeniem, iż zgodnie z treścią art. 117 ust. 4 u.p.z.p., winni złożyć oświadczenie z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie realizowany przez poszczególnych wykonawców.2) posiadają właściwe zdolności techniczne lub zawodowe:zrealizowali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) umowy/umowę, której/których zakres obejmował dostawę/dostawy na rzecz Zamawiającego/Zamawiających, którym jest jednostka służby zdrowia (szpital, klinika, przychodnia) o łącznej wartości zrealizowanych umów brutto minimum dla nw. Pakietów:Numer zadania DostawyZadanie nr 1 6 000,00 złZadanie nr 2 13 000,00 złZadanie nr 3 3 000,00 złZadanie nr 4 3 000,00 złZadanie nr 5 2 000,00 złZadanie nr 6 3 000,00 złZadanie nr 7 30 000,00 złUwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) każdy z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie artykułów wskazanych w przedmiotowej SWZ, natomiast warunki udziału w postepowaniu określone w pkt 11 ppkt. 1 może spełniać jeden z wykonawców samodzielnie, lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2024-02-09

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach