Przetargi.pl
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0234 T na odcinku Wola Kuczkowska – Kuczków w km od 8+887 do km 9+886

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie ogłasza przetarg

 • Adres: 29-100 Włoszczowa, Jędrzejowska 81
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3941023
 • Data zamieszczenia: 2022-09-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie
  Jędrzejowska 81
  29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3941023
  REGON: 299944054
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0234 T na odcinku Wola Kuczkowska – Kuczków w km od 8+887 do km 9+886
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „ Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0234 T na odcinku Wola Kuczkowska – Kuczków w km od 8+887 do km 9+886 ”.Zamówienie obejmuje: - roboty pomiarowe,- przygotowawcze,- roboty rozbiórkowe,- roboty ziemne,- roboty ziemne na zjazdach – dowiązanie do terenu istniejącego poza pasem drogowym,- budowa chodnika z kostki betonowej,- budowa chodnika z kruszywa,- budowa zjazdów indywidualnych z kostki,- budowa zjazdów publicznych,- konstrukcja nawierzchni jezdni,- odwodnienie,- odwodnienie liniowe,- odmulenie rowu,- umocnienie pobocza,- montaż wiaty przystankowej,- regulacja wysokościowa,- oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu (w tym wykonanie i ustawienie po zakończeniu prac tablic informacyjnych zawierających informacje o dofinansowaniu zadania z Programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg )- przebudowa sieci wodociągowej,- przebudowa sieci elektroenergetycznych. 3. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w załącznikach do SWZ, tj:a) Projekcie umowy,b) Przedmiarze robót c) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,d) Załączonej dokumentacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium. Wadium w wysokości 50 000,00 zł(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) wnosi się przed upływem terminu składania ofert .2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).3. Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty jeżeli wadium zostało wniesione w formie niepieniężnej (poprzez wniesienie wadium w oryginale należy rozumieć przekazanie dokumentu w formie elektronicznej otrzymanej od podmiotu który zabezpieczenia wadialnego dokonał).4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:Nr rachunku Nr 63 8525 0002 0000 0010 7002 0003z dopiskiem „Wadium" oraz numeru referencyjnego: ZDP.DZ.2610.15.2022.HS.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika toz odrębnych przepisówZamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowejZamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie4) Zdolności technicznej lub zawodoweja) Wykonawca zobowiązany jest udokumentować wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji, remoncie itp. drogi/dróg klasy minimum L , w ramach którego wykonał nawierzchnię bitumiczną w ilości minimum 5 000 m2. oraz nawierzchnie z kostki brukowej lub kamiennej w ilości minimum 1 500 m2.b) Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności osobą, która będzie pełnić funkcję:kierownika budowy - 1 osoba posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do kierowania robotami drogowymi w zakresie przedmiotu zamówienia,2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach