Przetargi.pl
Zakup licencji CA Wily Introscope wraz z rocznym wsparciem oraz przedłużenie usługi wsparcia o kolejny rok dla posiadanych licencji CA Wily

Narodowy Bank Polski - Departament Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 00-919 Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 653 28 20 , fax. 22 653 25 40
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Bank Polski - Departament Zamówień Publicznych
  ul. Świętokrzyska 11/21 11/21
  00-919 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 653 28 20, fax. 22 653 25 40
  REGON: 00000222300019
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nbp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup licencji CA Wily Introscope wraz z rocznym wsparciem oraz przedłużenie usługi wsparcia o kolejny rok dla posiadanych licencji CA Wily
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji CA Wily Introscope wraz z rocznym wsparciem oraz przedłużenie usługi wsparcia o kolejny rok dla posiadanych licencji CA Wily.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 480000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nbp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach