Przetargi.pl
Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku i kosiarki bijakowej tylno - bocznej dla ZDP Lubartów

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie ogłasza przetarg

 • Adres: 21-100 Lubartów, Krańcowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 542 702 , fax. 818 553 217
 • Data zamieszczenia: 2017-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie
  Krańcowa 6
  21-100 Lubartów, woj. lubelskie
  tel. 818 542 702, fax. 818 553 217
  REGON: 431029317
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku i kosiarki bijakowej tylno - bocznej dla ZDP Lubartów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rodzaj - Kosiarka bijakowa na wysięgniku 1. Status: nowa - rok produkcji min.2016 2. Zasięg ramienia - min. 5mb 3. Zakres pracy kosiarki - + 1800/ - 900 4. Sterowanie kosiarki za pomocą hydrauliki ciągnika 5. Napęd z WOM na głowicę roboczą przekazywany za pomocą pasów napędowych 6. Głowica tnąca o szerokości min. – 2,00 mb 7. Elementy tnący – noże młotkowe o wadze min. 1,20 kg 8. Ilość elementów tnących min 20 szt 9. Masa głowicy roboczej min. 550 kg 10. Zabezpieczenie przy uderzeniu w przeszkodę „ AntiChock” 11. Możliwość zamiennego stosowania noży młotkowych z kosiarki tylno – bocznej 12. Instrukcja obsługi w języku polskim 13. Gwarancja min.12 m–cy Rodzaj – Kosiarka tylno – boczna 1. Status: nowa – rok produkcji min.2016 2. Zasięg pracy min. 4,2 mb ( liczony od środka ciągnika ) 3. Szerokość robocza głowicy min. 2,00 mb 4. Przesuw boczny min. 1,8 mb 5. Zakres pracy kosiarki +900/-450 6. Elementy tnący – noże młotkowe o wadze min. 1,20 kg 7. Masa kosiarki min. 850 kg 8. Zabezpieczenie przy uderzeniu w przeszkodę „ AntiChock” 9. Osłony przednie i tylne wykonane ze wzmocnionej włóknem gumy 10. Możliwość zamiennego stosowania noży młotkowych z kosiarki wysięgnikowej 11. Napęd z WOM na głowicę roboczą przekazywany za pomocą pasów napędowych 12. Instrukcja obsługi w języku polskim 13. Gwarancja min.12m – cy. Zakres zamówienia obejmuje zamontowanie kosiarek na nośnikach / ciągniki rolnicze / oraz przeszkolenie operatorów w zakresie obsługi.

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1 600,00 zł. (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych zero groszy ). 8.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. 28.03.2017 r. do godz.10:00 przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty. 8.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie: nr konta 29 8707 0006 0021 2089 2000 0002 zgodnie z art. 63c ustawy z dnia 29 sierpnia 997 r. - Prawo bankowe), z dopiskiem : „Wadium: Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku i kosiarki bijakowej tylno - bocznej dla ZDP Lubartów. ” Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016.359 oraz z Dz.U. z 2015 r. poz. 978 i 1240) 8.4. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 Ustawy Pzp. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami). 8.5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału i musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą. 8.6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty odpowiedni dokument, nie spięty w całość z ofertą do godz. 10:00 dnia 28.03.2017 r. 8.7. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 8.8. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach