Przetargi.pl
Wykonanie usług rolniczych dla gospodarstw i stacji doświadczalnych oraz laboratoryjnych usług badawczych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 11 części.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 4456603, 4456073, 81 4456253 , fax. 81 4456730
 • Data zamieszczenia: 2017-04-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  ul. Akademicka 13
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 4456603, 4456073, 81 4456253, fax. 81 4456730
  REGON: 189600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług rolniczych dla gospodarstw i stacji doświadczalnych oraz laboratoryjnych usług badawczych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 11 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający wymaga aby: 1/ Wykonawca wykonywał usługę przedmiotu zamówienia o wymogach opisanych w załącznikach nr 1 - 11 do SIWZ, 2/ Wykonawca wykonywał usługę w oparciu o pisemne zamówienia składane przez jednostki organizacyjne za pomocą faksu lub e-maila, określające ilości i rodzaj oraz miejsce dostarczenia wyników zamawianej usługi. Ponadto Wykonawca ponosi koszt dostarczenia lub/i odbioru próbek. - Sonda molekularna TaqMan – część 8 Przedmiotem zamówienia jest Projekt i synteza sondy do genotypowania (SNP) za pomocą aparatu Real-time PCR. - Synteza oligonukleotydów część 9, 10, 11 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług syntezy zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 9, 10, 11 do SIWZ. Oligonukleotydy niemodyfikowane, oczyszczane standardowo. Czas wykonania usługi wynosi do 3 dni roboczych liczonych od dnia złożenia zamówienia. Koszt dostawy przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca. - Sekwencjonowanie DNA – część 10, 11 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług sekwencjonowania DNA zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 10, 11 do SIWZ. Usługa obejmuje przygotowanie reakcji PCR sekwencyjnego, oczyszczenie z terminatorów reakcji enzymatycznej oraz odczyt sekwencji nukleotydowej. Startery do reakcji PCR oraz matrycowe DNA w odpowiednich stężeniach i objętościach dostarczy Zamawiający. Wykonawca zapewni możliwość użycia starterów uniwersalnych wliczonych w cenę usługi. Koszt przesłania prób w całości pokrywa Wykonawca. Opis próbek do sekwencjonowania odbywał się będzie za pośrednictwem skryptu na stronie internetowej Wykonawcy. Czas wykonania całkowitej analizy nie może przekraczać 3 dni roboczych liczonych od dnia złożenia zamówienia (w przypadku sekwencjonowania nadanie przesyłki przez Zamawiającego z próbkami do badań oznacza złożenie zamówienia). Wyniki sekwencjonowania powinny zostać przedstawione zamawiającemu w postaci elektronicznej. Wymagana postać wyników musi zawierać: dokument tekstowy zawierający sekwencje oraz fluorogram odczytu w formacie otwieranym przez program Chromas (.ab lub .ab1). Wykonawca po podpisaniu umowy, umożliwi każdej jednostce organizacyjnej zgłaszającej zapotrzebowanie na sekwencjonowanie, dostęp do konta elektronicznego (login, hasło), na które będą przychodzić wyniki w trakcie realizacji umowy. Część 10 – Wykonawca musi posiadać aktualny Certyfikat Europejskiej Kontroli Jakości potwierdzający prawidłowe wykonywanie technik sekwencjonowania DNA (przedkładany Zamawiającemu przed zawarciem umowy). 3/ Wykonawca wyraził zgodę na 30 dniowy termin płatności w rozliczeniu z Zamawiającym za zrealizowaną przez niego usługę. 4/ Wykonawca zagwarantował niezmienność cen określonych w wykazie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1-11 do SIWZ w trakcie obowiązywania umowy. 5/ Adresy gospodarstw: 1 Gospodarstwo Doświadczalne w Uhrusku, Uhrusk 122, 22-230 Wola Uhruska, woj. lubelskie 2 Gospodarstwo Doświadczalne w Czesławicach , Czesławice 4, 24-150 Nałęczów 3 Dydaktyczno-Badawcza Stacja Małych Przeżuwaczy w Bezku II, 22-130 Siedliszcze 6/ Część 1, 2, 3 - Czas reakcji: nie może być krótszy niż 1 dzień i nie może być dłuższy niż 3 dni kalendarzowe. Czas reakcji należy określić w dniach a nie w godzinach. Część 5, 6 - Czas reakcji: nie może być krótszy niż 1 dzień i nie może być dłuższy niż 5 dni kalendarzowe. Czas reakcji należy określić w dniach a nie w godzinach. Część 4- Czas reakcji: nie może być krótszy niż 1 dzień i nie może być dłuższy niż 7 dni kalendarzowe. Czas reakcji należy określić w dniach a nie w godzinach. Część 7 - Czas reakcji: nie może być krótszy niż 1 dzień i nie może być dłuższy niż 4 dni kalendarzowe. Czas reakcji należy określić w dniach a nie w godzinach. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot zamówienia sukcesywnie: W części 1, 2, 4, 5 - do 31.10.2017 r. W części 3 – do 30.09.2017 r. W części 6 – do 30.06.2017 r. W części 7 – do 15.09.2017 r. W części 8-11 w ciągu 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy. Termin wykonania częściowej usługi: W części 5 - nie może przekroczyć 2 dni roboczych liczonych od dnia rozpoczęcia usługi W części 6 - nie może przekroczyć 8 dni roboczych liczonych od dnia rozpoczęcia usługi, W części 7 - nie może przekroczyć 2 dni roboczych liczonych od dnia rozpoczęcia usługi, W części 8 - nie może przekroczyć 7 dni roboczych liczonych od dnia złożenia zamówienia, W części 9-11 - nie może przekroczyć 3 dni roboczych liczonych od dnia złożenia zamówienia

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w: Część 1 - 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset zł), Część 2 – 400,00 zł (słownie: czterysta zł), Część 3 – 1.300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta zł), Część 4 – 1.700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset zł), Część 5 – 600,00 zł (słownie: sześćset zł), Część 6 – 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt zł), Część 7 – 400 zł (słownie: czterysta zł), 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego tj. w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353, z dopiskiem wadium w sprawie AZP/PNO/9/2017 część nr ….. 3.1.Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowym powinno zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3.2. Dowód wniesienia wadium w jednej lub kilku formach określonych w pkt-cie 2 ppkt. 2-5 należy dołączyć do oferty w formie oryginału. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach