Przetargi.pl
„Organizacja i obsługa wyjazdu na dwie międzynarodowe wystawy przedsiębiorstw typu startup dla uczestników projektu Platforma startowa: Connect”

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 20262 Lublin, ul. Dobrzańskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 534 61 00 , fax. 81 531 85 48
 • Data zamieszczenia: 2016-12-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny Spółka Akcyjna
  ul. Dobrzańskiego 3
  20262 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 534 61 00, fax. 81 531 85 48
  REGON: 06000517200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Organizacja i obsługa wyjazdu na dwie międzynarodowe wystawy przedsiębiorstw typu startup dla uczestników projektu Platforma startowa: Connect”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w wysokości: (1) w przypadku oferty na Zadanie 1: 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych), (2) w przypadku oferty na Zadanie 2: 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 30 1050 1953 1000 0023 6495 7213 (Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A., ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin z podaniem tytułu „wadium, oferta na Zadanie nr …………… - przetarg nieograniczony, znak sprawy: 36/12/2016/LPNT”). Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowodem wniesienia wadium może być dokument potwierdzający dokonanie przelewu kwoty wadium lub jego kopia potwierdzona przez Wykonawcę, które należy dołączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). Dokument wadialny, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinien zawierać: informacje o udzieleniu gwarancji lub poręczenia na kwotę wymienioną w pkt 12.1 SIWZ, stanowiącą zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego w przetargu nieograniczonym na „Organizację i obsługę wyjazdu na dwie międzynarodowe wystawy przedsiębiorstw typu startup dla uczestników projektu Platforma Startowa: Connect” – znak sprawy 36/12/2016/LPNT; wyraźnie określenie, czy wadium zabezpiecza jedną (a jeśli tak – którą), czy dwie oferty częściowe (zarówno na Zadanie 1 i Zadanie 2); precyzyjne określenie gwaranta (poręczyciela), beneficjenta (Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.), zleceniodawcę gwarancji (poręczenia), termin ważności udzielonej gwarancji (poręczenia), który winien odpowiadać co najmniej terminowi związania ofertą - pkt 16.1 SIWZ oraz zawierać zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji (poręczenia) do bezwarunkowej zapłaty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadkach przewidzianych Ustawie. Treść dokumentu stanowiącego wadium nie może warunkować wypłacenia kwoty Zamawiającemu od badania zasadności żądania wypłaty przez wystawcę dokumentu czy jakikolwiek inny podmiot. W/w dokument wadialny należy złożyć w oddzielnym, zamkniętym opakowaniu (kopercie) przed upływem terminu składania ofert, w miejscu wskazanym w pkt 17.1 SIWZ. Opakowanie (kopertę) zawierającą dokument wadialny należy opisać analogicznie do opisu oferty wskazanego w pkt 17.3 SIWZ, z dopiskiem: „wadium”. Kserokopię niniejszego dokumentu należy dołączyć do oferty. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dopuszczalne jest wystawienie dokumentu stanowiącego wadium na jednego z Wykonawców pod warunkiem, że z jego treści wynika, iż zabezpiecza on złożenie oferty przez wszystkich Wykonawców działających wspólnie. Termin wniesienia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach