Przetargi.pl
ZAKUP I DOSTAWY RĘKAWICZEK MEDYCZNYCH

Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej ogłasza przetarg

 • Adres: 00315 Warszawa, ul. Karowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 966 160 , fax. 022 5966474, 8279354
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej
  ul. Karowa 2
  00315 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 966 160, fax. 022 5966474, 8279354
  REGON: 137222900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalkarowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I DOSTAWY RĘKAWICZEK MEDYCZNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy rękawiczek medycznych w podziale na następujące części: PAKIET 1 - RĘKAWICZKI CHIRURGICZNE, LATEKSOWE, PUDROWANE, JAŁOWE PAKIET 2 - RĘKAWICZKI CHIRURGICZNE, LATEKSOWE, BEZPUDROWE, STERYLNE PAKIET 3 - RĘKAWICZKI DIAGNOSTYCZNE, NITRYLOWE, BEZPUDROWE, NIEJAŁOWE PAKIET 4 - RĘKAWICZKI DIAGNOSTYCZNE, NITRYLOWE, BEZPUDROWE, NIEJAŁOWE PAKIET 5 - RĘKAWICZKI DIAGNOSTYCZNE WINYLOWE, BEZPUDROWE, NIESTERYLNE PAKIET 6 - RĘKAWICZKI DIAGNOSTYCZNE, LATEKSOWE, BEZPUDROWE, NIEJAŁOWE Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141420-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na OFERTĘ składają się (w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument): 1) Formularz OFERTA 2) Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo – cenowy 3) Próbki Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: a) wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, b) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim: - reprezentowanie konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, - zaciąganie w imieniu konsorcjum zobowiązań, - złożenie oferty wspólnie, - prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych postępowaniem o zamówienie publiczne. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach