Przetargi.pl
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3815W na odcinku Żuków-Młodzieszyn - wer.2

Powiatowy Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 96500 Sochaczew, ul. Gwardyjska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 468 622 568 , fax. 468 622 146
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg
  ul. Gwardyjska 10
  96500 Sochaczew, woj. mazowieckie
  tel. 468 622 568, fax. 468 622 146
  REGON: 75015216600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pzd.sochaczew-powiat.bip.org.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3815W na odcinku Żuków-Młodzieszyn - wer.2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3815W Młodzieszyn – Helenka – Żuków – Sochaczew na odcinku Żuków – Młodzieszyn na terenie Gminy Sochaczew. Inwestycja współfinansowana ze środków Powiatu Sochaczewskiego i Gminy Sochaczew. Zakres robót obejmuje: - budowę chodnika na odcinku o długości 550,0 m; - budowę lub przebudowę zjazdów; - wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubości 6 cm; - wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej w kolorze czerwonym o grubości 8 cm; - odtworzenie rowów przydrożnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach