Przetargi.pl
„Dostawa rękawiczek diagnostycznych nitrylowych”.

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 04-628 Warszawa, ul. Alpejska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 228 120 440 , fax. 228 126 732
 • Data zamieszczenia: 2022-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Alpejska 42
  04-628 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 228 120 440, fax. 228 126 732
  REGON: 83758300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ikard.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa rękawiczek diagnostycznych nitrylowych”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa rękawiczek diagnostycznych niesterylnych nitrylowych-w ilośći 45000 szt. 2.Postępowanie prowadzone na podstawie art. 6a Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi z dnia 2 marca 2020 r. (tj. z dnia 22 listopada 2021 r. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ). pn.: „ Dostawa rękawiczek diagnostycznych nitrylowych”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141420-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach