Przetargi.pl
Dostawa rękawic diagnostycznych, kraników, kaniul, koreczków oraz kocy grzewczych.

Instytut Matki i Dziecka ogłasza przetarg

 • Adres: 01-211 Warszawa, Kasprzaka 17a
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 3277240
 • Data zamieszczenia: 2022-08-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Matki i Dziecka
  Kasprzaka 17a
  01-211 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 3277240
  REGON: 000288395
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.imid.med.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa rękawic diagnostycznych, kraników, kaniul, koreczków oraz kocy grzewczych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rękawice chirurgiczne z lateksu, sterylne, pudrowane oraz nitrylowe diagnostyczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Zał. nr 2 do SWZ – tabela asortymentowo -cenowa.Kraniki, kaniule pediatryczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Zał. nr 2 do SWZ – tabela asortymentowo -cenowa.Kaniule, koreczki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Zał. nr 2 do SWZ – tabela asortymentowo -cenowa.Koce grzewcze. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Zał. nr 2 do SWZ – tabela asortymentowo -cenowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141420-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach