Przetargi.pl
Dostawa rękawic medycznych

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 02-544 Warszawa, A.J. Madalińskiego 25
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SP ZOZ
  A.J. Madalińskiego 25
  02-544 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 012045743
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmadalinskiego.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa rękawic medycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rękawice medyczne chirurgiczne, jałowe, specjalistyczne.Rękawice medyczne chirurgiczne, jałowe.Rękawice medyczne do przygotowywania cytostatykówRękawice chirurgiczne jałowe, specjalistyczne, antyalergiczne.Rękawice medyczne diagnostyczne, niejałowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141420-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Posiadają zdolność techniczną lub zawodową niezbędne do wykonania zamówienia.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował minimum jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia. Za odpowiadające rodzajem zamawiający uzna dostawę rękawic medycznych, a za odpowiadające wartością zamawiający uzna dostawę o wartości co najmniej:-dla Części 1 zamówienia - 20 000 zł brutto,-dla Części 2 zamówienia - 300 000 zł brutto,-dla Części 3 zamówienia - 10 000 zł brutto,-dla Części 4 zamówienia - 20 000 zł brutto.-dla Części 5 zamówienia – 600 000 zł brutto.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach