Przetargi.pl
Dostawa odczynników laboratoryjnych do laboratorium Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach oraz dzierżawa analizatora.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 08200 Łosice, ul. Słoneczna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 083 357 32 31 , fax. 833 572 642
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Słoneczna 1
  08200 Łosice, woj. mazowieckie
  tel. 083 357 32 31, fax. 833 572 642
  REGON: 30458500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozlosice
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Saodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników laboratoryjnych do laboratorium Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach oraz dzierżawa analizatora.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przetarg na dostawę odczynników laboratoryjnych do laboratorium Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach oraz dzierżawa analizatora. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Pakiet nr 1- Odczynniki do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca zobowiązany jest złożyć do oferty aktualne na dzień składania ofert: Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 Ustawy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3. 6.2. Ponieważ Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający nie żąda złożenia do oferty oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 Ustawy. 6.3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1. 6.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. 6.5. Zamawiający informuje, że stosowanie do art. 24 ust. 11 Ustawy, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy – Załącznik nr 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6.6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6.7. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 6.7. składa każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach