Przetargi.pl
Zakup i dostawa szczepionek

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe ogłasza przetarg

 • Adres: 04-082 Warszawa, ul. Krypska 39
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8102096 , fax. 022 8100604
 • Data zamieszczenia: 2016-05-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe
  ul. Krypska 39 39
  04-082 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8102096, fax. 022 8100604
  REGON: 01286757000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpzlo.praga-pld.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa szczepionek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa szczepionek przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, skojarzonych szczepionek przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis, Hemophilus influenzae typ b, przeciw rotawirusowi, przeciw grypie oraz innych ujętych w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia został podzielony przez zamawiającego na 3 części zwane dalej Zadaniami
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336516004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Informacja na temat wadium: Wymagane wadia: Tak Zadanie Nr I 3580,00 zł. Zadanie Nr II 4200,00zł. Zadanie Nr III 796,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy szczepionek
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpzlo.praga-pld.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach