Przetargi.pl
Szczepionki w podziale na 2 zadania

Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 01-401 Warszawa, ul. Górczewska 89
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 3211470 , fax. 22 3211406
 • Data zamieszczenia: 2016-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.
  ul. Górczewska 89 89
  01-401 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 3211470, fax. 22 3211406
  REGON: 01644180300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.attis.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Szczepionki w podziale na 2 zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sukcesywnej dostawy pn. Szczepionki w podziale na 2 zadania nr ref. sprawy: FZP/ZP-26/D/12/16. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie oddzielne części. 1) Część - zadanie nr 1- poz. 1-8; 2) Część -zadanie nr 2 - poz. 1-10, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 2. Nazewnictwo asortymentu na wystawionej fakturze musi być zgodne z nazewnictwem asortymentu określonym w umowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336516004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są wnieść wadium w wysokości: Część - zadanie nr 1 - 2 300,00 zł (dwa tysiące trzysta złotych), Część - zadanie nr 2 - 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych),

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.attis.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach