Przetargi.pl
Dostawa szczepionek do Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 05-230 Kobyłka, ul. Żymirskiego 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 786 39 38; 786 00 60 , fax. 0-22 786 39 38; 786 00 61
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Żymirskiego 2 2
  05-230 Kobyłka, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 786 39 38; 786 00 60, fax. 0-22 786 39 38; 786 00 61
  REGON: 01717205000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdrowie.kobylka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa szczepionek do Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 1 rodzaju szczepionki - Skojarzona szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa złożona) poliomyelitis(inaktywowana) oraz Hemophilus influenzae typ B, acelularna, zawierająca co najmniej 3 antygeny krztuśca, ampułko-strzyk. z zawiesiną (DTPa-IPV) + fiolka z proszkiem (Hib) + 2 igły dołączone do opakowania stosowana do 36 miesiąca życia (250 stuk). Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości maksymalnie do 20%, jako prawo opcji (art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych) tzn. zamawiający może, lecz nie musi z niego skorzystać. Jednak, jeżeli podejmie decyzję o wykonaniu prawa opcji (dokupienie kolejnych szczepionek), wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia ich zamawiającemu po cenie z oferty. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania zamawianych szczepionek (wraz z prawem opcji) wg decyzji zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336516004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kobylka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach