Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy szczepionek przeciwko grypie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście ogłasza przetarg

 • Adres: 01-445 Warszawa, ul. E. Ciołka 11
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 8360191 , fax. 22 8378127
 • Data zamieszczenia: 2016-05-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
  ul. E. Ciołka 11 11
  01-445 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 8360191, fax. 22 8378127
  REGON: 00101839600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zozwola.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy szczepionek przeciwko grypie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa szczepionek przeciwko grypie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola - Śródmieście.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336516004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zozwola.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach