Przetargi.pl
Dostawa szczepionek do Punktu Szczepień w Przychodni Lekarskiej WAT SP ZOZ w okresie 1 roku

Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 01-480 Warszawa, ul. Kartezjusza 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6838281, 6838283 , fax. 022 6838224
 • Data zamieszczenia: 2016-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Kartezjusza 2 2
  01-480 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6838281, 6838283, fax. 022 6838224
  REGON: 01328251100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.plwat.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa szczepionek do Punktu Szczepień w Przychodni Lekarskiej WAT SP ZOZ w okresie 1 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rodzaj i szacunkową ilość szczepionek Zamawiający określił na podstawie wieloletniej praktyki i doświadczenia, wskazań lekarzy do doszczepiania szczepionkami tego samego rodzaju, wymagań zdrowotnych, preferencji pacjentów, analizy zapotrzebowania z okresu ostatnich 12 miesięcy, włączenia do zamówienia nowych rodzajów szczepionek oraz prognozowanego zapotrzebowania na niektóre szczepionki, w następnym 12-miesięcznym okresie.Zamawiane szczepionki zostały pogrupowane w 2 pakietach, które są niepodzielne. Pozycje asortymentowe szczepionek i zamawiane ich ilości wraz z rubrykami do wypełnienia przez Oferentów zostały podane w formularzach asortymentowo-cenowych, stanowiących Zał. Nr 1A i Zał. Nr 1 B do SIWZ. Arkusze asortymentowo-cenowe i zostały opracowane w arkuszu programu Microsoft Excel, podał formuły do obliczenia ceny ofert. Oferent po wpisaniu cen jednostkowych netto poszczególnych pozycji asortymentowych, uzyska przeliczenia na ceny jednostkowe brutto, cenę pozycji asortymentowej netto i brutto oraz sumę wartości wszystkich pozycji asortymentowych netto i brutto dla każdego pakietu.Oferowane pozycje asortymentowe powinny zawierać w/lub na opakowaniach informacje o dopuszczeniu do obrotu, przeznaczenie, wskazówki dotyczące dawkowania, przeciwwskazania, sposób przechowywania, termin ważności, który nie może być krótszy niż 6 miesięcy. Jednostkowe ceny brutto powinny być wyrażone w złotych polskich PLN, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku i zawierać w sobie wszystkie elementy cenotwórcze (cenę netto, VAT, koszt transportu, ubezpieczenie itp., oraz przewidywane przez dostawcę ewentualne upusty i rabaty).Sumaryczna wartość brutto całego wymienionego w ramach pakietu asortymentu, wyrażona w PLN, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, będzie kryterium o wadze 95% . Drugim przyjętym kryterium będzie termin dostawy o wadze 5%. Kryteria oceny ofert zostały szczegółowo opisane w SIWZ rozdz. XVIII. Dostawy szczepionek będą realizowane sukcesywnie w czasie 12 miesięcy trwania umowy tj. w przewidywanym okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r. na koszt i ryzyko Wykonawcy, transportem zapewnionym przez Wykonawcę, sukcesywnie wg zamówienia telefonicznego, zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Termin dostawy nie będzie przekraczał 3 dni od daty złożenia zamówienia chyba że zostanie zaoferowany krótszy termin.Zamawiający będzie uwzględniał terminy dopuszczenia do obrotu szczepionek przeciw grypie z aktualnym składem antygenowym rekomendowanym przez WHO na dany sezon, terminy składania zamówień na te szczepionki, będą uzależnione od uzyskanych informacji o wydaniu decyzji o dopuszczeniu do obrotu szczepionek p/grypie przez Ministra Zdrowia.Odbiorcą szczepionek w Punkcie Szczepień w siedzibie Zamawiającego jest osoba upoważniona przez Dyrektora Przychodni Lekarskiej WAT SP ZOZ.Dostawca będzie uwzględniał na swój koszt reklamacje ilościowe i jakościowe najszybciej jak to możliwe, nie dłużej jednak niż 3 dni. Zamawiający ustala termin płatności za dostawy do 30 dni od dnia dostarczenia faktury przez Wykonawcę.Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia niezmienności cen w okresie umowy, z zastrzeżeniem ewentualnych przypadków przewidzianych w umowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336516004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostaw
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.plwat.pl;
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach