Przetargi.pl
ZAKUP ORAZ SUKCESYWNA DOSTAWA SZCZEPIONEK DLA SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 05-830 Nadarzyn, ul. Sitarskich 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 72981 28 , fax. 22 739 73 98; 729 81 28
 • Data zamieszczenia: 2016-06-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Sitarskich 3 3
  05-830 Nadarzyn, woj. mazowieckie
  tel. 22 72981 28, fax. 22 739 73 98; 729 81 28
  REGON: 01718535400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nadarzyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samodzielny Publiczny Gminy Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP ORAZ SUKCESYWNA DOSTAWA SZCZEPIONEK DLA SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest : Zakup oraz sukcesywna dostawa szczepionek, z podziałem na n/w części: Część 1: Szczepionka skoniugowana przeciwko pneumokokom , 10 -walentna przeznaczona dla dzieci od 6 tygodnia do 5 roku 40 szt. Synflorix lub równoważna Część 2: Szczepionka skojarzona przeciwko( DTP+IPV+Hib +WZWB) stosowana w profilaktyce błonicy, tężca, krztuśca, polio, haemophilis, wirusowego zapalenia wątroby typu B, dla dzieci .Zawierająca trzy antygeny krztuścowe - 160 szt. - INFANRIX HEXA lub równoważna. Część 3: Szczepionka zapobiegająca zapaleniu żołądka i jelit spowodowanego Rotawirusem podawana w schemacie dwu dawkowym w postaci zawiesiny doustnej - 150 szt. - Rotarix lub równoważna. Część 4: Szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce do wstrzyknięć podskórnych i domięśniowych - 50 szt. - PRIORIX lub równoważna. Część 5: Szczepionka przeciwko zakażeniom haemophilus typ b, skoniugowana do wstrzyknięć przeznaczona dla niemowląt i dzieci., z możliwością łączenia w jednej iniekcji ze szczepieniem DTPa- 10 szt. Hiberix lub równoważna. Część 6: Szczepionka przeznaczona do uodparniania nie szczepionych wcześniej dorosłych i młodzieży od 16 roku życia włącznie, narażonych na zarażenie wirusami zapalenia wątroby typu A i B - 80 szt. - TWINRIX ADULT lub równoważna. Część 7: Szczepionka przeznaczona do uzyskania czynnej odporności przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (WZW A) u ludzi narażonych na zakażenie wirusem HAV - 30 szt. - HAVRIX ADULT lub równoważna. Część 8: Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (WZW A) w dawce dla dzieci i młodzieży - 100 szt. HAVRIX JUNIOR 720 lub równoważna Część 9: Szczepionka rekombinowa przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w postaci zawiesiny do wstrzyknięć zawierająca 10 mg oczyszczonego białkowego antygenu HBs / 0, 5ml (dawka dla dzieci). W postaci ampułko-strzykawki - 50 szt. ENGERIX B lub równoważna Część 10: Szczepionka rekombinowa przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w postaci zawiesiny do wstrzyknięć zawierająca 20 mg oczyszczonego białkowego antygenu HBs / 1ml (dawka dla dorosłych) . Do podawania w schemacie 0-7, 21 dni i 12 m-cy- 350 szt. ENGERIX lub równoważna Część 11: Szczepionka przeciwko ospie wietrznej, do wstrzyknięć podskórnych. Stosowana od 9 miesiąca życia - 100 szt. VARILRIX lub równoważna. Część 12: Szczepionka skojarzona przeciwko (DTP+IPV+Hib) stosowana w profilaktyce błonicy, tężca, zawierająca antygen acelulrny p/krztuścowy , polio, haemophilius, dla dzieci. Zawierająca trzy antygeny krztuścowe - 140 szt. - Infanrix IPV +Hib lub równoważna. Część 13: Szczepionka przeciwko: błonicy, tężcowi i krztuścowi zawierająca trzy antygeny krztuścowe acelularne dla dzieci, podawana w schemacie trzy dawkowym - 20 szt. INFANRIX-DTPA lub równoważna. Część 14: Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi acelularna do stosowania u młodzieży i osób dorosłych podawana w jednej dawce. Stosowana od 4 rż. - 40 szt. Boostrix , Adecel lub równoważna. Część 15: Szczepionka skojarzona błonica-tężec-krztusiec zastosowanie 2 antygenów krztuśca od 2 miesiąca do 7 roku życia - 50 szt. Tripacel lub równoważna 2. Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać wymaganiom prawnym określonym w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. 2015 poz. 876), w szczególności: 1) Wyroby medyczne objęte dostawą winny być dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz oznaczone znakiem CE. 2) Dla każdego z wyrobów medycznych objętych przedmiotem zamówienia wymaga się dostarczenia instrukcji używania lub innego dokumentu potwierdzającego wymagania techniczno-eksploatacyjne wyspecyfikowane przez Zamawiającego oraz określającego przewidywane zastosowanie wyrobu zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego. Nadruk na opakowaniu lub ulotka informacyjna spełniające powyższe wymagania treściowe będą uznane za wystarczające do spełnienia tego warunku. 3) Okres przydatności do użytku zamawianych szczepionek nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy, z wyjątkiem szczepionek, które ze względu na swą specyfikę wymagają krótszego terminu. 4) Zamawiający wymaga, aby przedmiot dostawy był każdorazowo (dla każdej dostawy cząstkowej) zapakowany w sposób gwarantujący jego sterylność i nienaruszalność fizyczną. Wymaga się ponadto, aby szczepionki stanowiące przedmiot zamówienia posiadały odrębne opakowanie; pakowania zbiorczego nie dopuszcza się. Nie spełnienie pow. warunków może skutkować brakiem finalizacji odbioru danej partii dostawy przy założeniu zwłoki z winy Wykonawcy. 5) W okresie obowiązującej umowy zastrzegamy możliwość korzystania z promocji na każdą szczepionkę, o ile cena jest niższa niż cena jednostkowa. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Dostawa przedmiotu zamówienia sukcesywnie w okresie trwania zamówienia, na pisemne, faksowe lub telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego, w terminie do 3-ech dni. 2) Dostawa przedmiotu zamówienia każdorazowo do siedziby Zamawiającego na wyłączny koszt Wykonawcy. 3) Dostawa przedmiotu zamówienia przy pomocy środka transportowego zapewniającego nienaruszalność przedmiotu dostawy. Uszkodzenia szczepionek lub opakowań szczepionek powodujące niezgodność z warunkami zamówienia lub ujemnie wpływające na funkcjonalność zamawianych wyrobów obciążają w całości Wykonawcę. 4) Dostawa przedmiotu zamówienia w terminie do 3 dni od chwili złożenia telefonicznego, faksowego lub pisemnego zapotrzebowania. Z uwagi na strategiczny charakter zamówienia opóźnienie dostawy nie poprzedzone stosownymi uzgodnieniami stron będzie bezwzględnie skutkowało naliczeniem kar umownych określonych w projekcie umowy, a w przypadku powtarzających się uchybień również rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy. Wymóg powyższy będzie traktowany przez Zamawiającego rygorystycznie. 5) Poszczególne dostawy przedmiotu zamówienia w ilości każdorazowo wymaganej przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu łącznie mniejszej lub większej ilości szczepionek, niż określona w pkt. 1 siwz. Zakres dostawy będzie determinowany rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego. Ilości wskazane w pkt. 1 siwz mają charakter wielkości prognozowanych, a nie bezwzględnych. Warunki odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego 1. Przedmiot dostawy będzie spełniał wymagania Zamawiającego określone w pkt. 2 siwz. Warunek ten odnosi się do każdej dostawy cząstkowej w okresie realizacji zamówienia. 2. Odbiór każdej partii przedmiotu dostawy następował będzie na terenie siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Nadarzynie przy ul. Sitarskich 3, chyba że strony uzgodnią inne miejsce odbioru w zapotrzebowaniu. 3. Odbiór każdej partii przedmiotu dostawy dokonywany będzie wyłącznie przez osoby do tego wyznaczone i wskazane w zapotrzebowaniu. 4. Wykonawca jest zobowiązany przedkładać dla każdej dostarczonej partii przedmiotu dostawy w dniu jej odbioru: 1) Instrukcję używania wyrobu, o której mowa w pkt. 2 ust. 2 siwz, 2) Dokument gwarancyjny z określeniem terminu ważności szczepionek. Nadruk na opakowaniu lub ulotce informacyjnej szczegółowo określający datę ważności danej partii szczepionek będzie uznany za spełnienie tego warunku. 3. Zamawiający dopuszcza dostawę szczepionek równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych, podanych w opisie przedmiotu zamówienia, tzn. posiadających cechy, parametry, nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia. Jeżeli w danej pozycji Wykonawca proponuje odpowiednik, to musi wyraźnie to zaznaczyć. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające taką samą lub lepszą jakość oferowanych odpowiedników np. specyfikację jakościową, świadectwo kontroli, jakości, certyfikat, lub inny równoważny dokument, z którego w sposób nie budzący wątpliwości musi wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach jakościowych. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336516004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zoz.nadarzyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach