Przetargi.pl
Sprzątanie pomieszczeń biurowych i terenu zewnętrznego wraz z odśnieżaniem dachów obiektów Prokuratury Rejonowej w Siedlcach i pomieszczeń biurowych Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim

Prokuratura Okręgowa w Siedlcach ogłasza przetarg

 • Adres: 08-110 Siedlce, ul. Brzeska 97
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-25 632-26-71 , fax. 0-25 633-96-52
 • Data zamieszczenia: 2016-05-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa w Siedlcach
  ul. Brzeska 97 97
  08-110 Siedlce, woj. mazowieckie
  tel. 0-25 632-26-71, fax. 0-25 633-96-52
  REGON: 00056968000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.siedlce.po.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzątanie pomieszczeń biurowych i terenu zewnętrznego wraz z odśnieżaniem dachów obiektów Prokuratury Rejonowej w Siedlcach i pomieszczeń biurowych Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sprzątanie pomieszczeń biurowych i terenu zewnętrznego wraz z odśnieżaniem dachów Prokuratury Rejonowej w Siedlcach i pomieszczeń biurowych Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim w okresie 01.06.2016r. - 31.05.2018r
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909192004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.siedlce.po.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach