Przetargi.pl
Zakończenie programu budowy boisk przyszkolnych na terenie Gminy Libiąż - Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Libiążu i Szkole Podstawowej Nr 3 w Libiążu

Gmina Libiąż Urząd Miejski w Libiążu ogłasza przetarg

 • Adres: 32-590 Libiąż, ul. Działkowa 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 32 6271311 , fax. 32 6249290
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Libiąż Urząd Miejski w Libiążu
  ul. Działkowa 1 1
  32-590 Libiąż, woj. małopolskie
  tel. 32 6271311, fax. 32 6249290
  REGON: 27625798900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.libiaz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakończenie programu budowy boisk przyszkolnych na terenie Gminy Libiąż - Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Libiążu i Szkole Podstawowej Nr 3 w Libiążu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: Zakończenie programu budowy boisk przyszkolnych na terenie Gminy Libiąż - Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Libiążu i Szkole Podstawowej Nr 3 w Libiążu, polegających na wykonaniu boisk wielofunkcyjnych z nawierzchnią poliuretanową wraz z wyposażeniem i chodnikami, w ramach zadań inwestycyjnych: Zakończenie programu budowy boisk przyszkolnych na terenie Gminy Libiąż - Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Libiążu, Zakończenie programu budowy boisk przyszkolnych na terenie Gminy Libiąż - Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Libiążu. Miejsce wykonania zamówienia: boiska przyszkolne w obrębie Szkoły Podstawowej Nr 2 zlokalizowanej przy Placu Zwycięstwa 2 w Libiążu i Szkoły Podstawowej Nr 3 zlokalizowanej przy ulicy Św. Barbary 5 w Libiążu. Zakres robót do wykonania został określony w projektach budowlanych (załącznik nr 9.1 i 9.2 do SIWZ), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 10.1 i 10.2 do SIWZ), we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz przedmiarach robót (załącznik nr 11.1 i 11.2 do SIWZ). Uwaga: zakres robót, który zawierają projekty budowlane boisk jest szerszy od zakresu robót, który realizowany będzie w ramach przedmiotowego zamówienia. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dookreślony został w przedmiarach robót (zał. Nr 11.1 i 11.2 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10.000,00 zł. 1.1. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami). 1.2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 03.06.2014 r. o godzinie 09:30. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: 54 8444 0008 0000 0250 3471 0003 z dopiskiem: wadium na zadanie: Zakończenie programu budowy boisk przyszkolnych na terenie Gminy Libiąż oraz wskazać w ofercie numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium. Uwaga: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 2.1. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 2.2. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 2.7. lit. a niniejszego rozdziału SIWZ. 2.3. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2.4. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 2.5. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt 2.2. niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 2.6. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2.7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: a. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, b. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.libiaz.pl - Biuletyn Informacji Publicznej
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach