Przetargi.pl
Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - DW 969 na odcinku Łącko - Czerniec z zastosowaniem nawierzchni redukującej hałas.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-085 Kraków, ul. B. Głowackiego 56
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 44 65 700, 44 65 810 , fax. 12 44 65 702
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
  ul. B. Głowackiego 56 56
  30-085 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 44 65 700, 44 65 810, fax. 12 44 65 702
  REGON: 00058889000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - DW 969 na odcinku Łącko - Czerniec z zastosowaniem nawierzchni redukującej hałas.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie modernizacji DW 969 z zastosowaniem nawierzchni redukującej hałas na odc. 110 km 1+164 - odc. 120 km 0+693 o długości 2400 m. Zamówienie obejmuje: I. Opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 969 w m. Czerniec do m. Łącko wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarami robót w oparciu o PFU oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i decyzji (w przypadku zaistnienia takiej konieczności) pozwalających wykonać prace budowlane w oparciu o obowiązujące przepisy. Zamawiający dokonał zgłoszenia robót do Urzędu Wojewódzkiego w dniu 03.03.2014 r. II. Utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie budowy w stanie niepogorszonym i zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy. W zakresie utrzymania należy wykonywać prace związane z letnim utrzymaniem. III. Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja). Projekt ma być zaopiniowany przez Komendę Wojewódzką Policji oraz zatwierdzony przez ZDW Kraków (Wydział Inżynierii Ruchu). IV. Wykonanie nawierzchni redukującej hałas, składającej się z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BBTM 8 o grubości warstwy 3 cm z dodatkiem granulatu gumowo-asfaltowego lub z asfaltem modyfikowanym gumą (dopuszcza się zastosowanie równoważnej warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej o grubości 3 cm o max. uziarnieniu do 8 mm, spełniającej wymagania zapisane w pkt. 1.1 PFU) oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W o grubości 6cm. V. Wykonanie pozostałych robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego (roboty niezbędne do prawidłowego wykonania nawierzchni redukującej hałas): a) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. b) Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni lub przebudowa konstrukcji nawierzchni do podstawowych parametrów podanych w części opisowej punkt 1.1 PFU (jeżeli z obliczeń mechanistycznych będzie wynikała konieczność wzmocnienia nawierzchni). c) Ścięcie poboczy, wykorytowanie i ułożenie warstwy destruktu o grub. 15 cm po zagęszczeniu. Wykonanie pobocza jak wyżej ma zapewnić osiągnięcie dynamicznego modułu odkształcenia EVd większe lub równe 50 Mpa. przy badaniu nośności płytą dynamiczną na całej szerokości. d) Odwodnienie: zaprojektować kompleksowe odwodnienie jezdni z wyprowadzeniem wody do istniejących odbiorników. e) Remont zjazdów indywidualnych i publicznych polegających na dostosowaniu wysokościowym w związku z ewentualną zmianą niwelety. W przypadku zjazdów, których parametry są niezgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 r. Nr 43 poz. 430) (dotyczy to szerokości i promienia łuku) należy zaprojektować do zgodności z w/w Rozporządzeniem (nie dotyczy to zjazdów od strony chodnika). f) Zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci (w przypadku zaistnienia takiej konieczności). g) Wykonanie oznakowania poziomego - wg projektu oznakowania dostarczonego przez Zamawiającego (zał. nr 5 PFU). h) Roboty wykończeniowe i porządkowe. i) Wyznaczenie i montaż punktu referencyjnego oraz słupków hektometrowych U -1. j) Wszelkie inne prace wynikające z przyjętych rozwiązań opracowanych przez wykonawcę na podstawie dokumentacji projektowej. VI. Pełnienie nadzoru autorskiego. VII. Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na mapach zasadniczych lub sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 lub 1:1000 i uzyskanie jej przyjęcia do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. VIII. Odtworzenie punktów referencyjnych, wyznaczenie i montaż słupków hektometrowych U -1. IX. Zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie jego przyjęcia przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy z załącznikami - zał. nr 1 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdw.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach