Przetargi.pl
Zagospodarowanie terenów zieleni wraz z nasadzeniami roślinnymi w Gdyni

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 761 20 87-88; 761 20 85 , fax. 058 6622841
 • Data zamieszczenia: 2009-06-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
  Al. Zwycięstwa 96/98 96/98
  81-451 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 058 761 20 87-88; 761 20 85, fax. 058 6622841
  REGON: 22035628700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenów zieleni wraz z nasadzeniami roślinnymi w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zagospodarowanie terenów zieleni wraz z nasadzeniami roślinnymi w Gdyni. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje części: 1. Zagospodarowanie ronda przy ul. Morskiej, Dzielnica Leszczynki, wraz z pielęgnacją nasadzeń, 2. Zagospodarowanie ronda przy Placu Konstytucji, Dzielnica Śródmieście, wraz z pielęgnacją nasadzeń, 3. Trzy zmiany obsadzenia donic - łodzie przy ul. Świętojańskiej, wraz z pielęgnacją nasadzeń, 4. Posadzenie tulipanów - rondo Węzeł Macieja Brzeskiego, wraz z pielęgnacją nasadzeń, 5. Założenie terenu zieleni na Nadbrzeżu Pomorskim, wraz z pielęgnacją nasadzeń. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa: a) na część I: Załącznik nr I A i Załącznik nr I B do siwz, b) na część II: Załącznik nr II A i Załącznik nr II B do siwz, c) na część III: Załącznik nr III A i Załącznik nr III B do siwz, d) na część IV: Załącznik nr IV A i Załącznik nr IV B do siwz, e) na część V: Załącznik nr V A i Załącznik nr V B do siwz. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane usługi. Czas obowiązywania gwarancji będzie równy okresowi pielęgnacji nasadzeń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 031211006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywali co najmniej jedną usługę związaną z wykonaniem nasadzeń roślinnych i ich pielęgnacją: a) w przypadku składania oferty na część I: na powierzchni min. 500 m2 każda, b) w przypadku składania oferty na część II: na powierzchni min. 500 m2 każda, c) w przypadku składania oferty na część III: na powierzchni min. 20 m2 każda, popartą dokumentem potwierdzającym, że została wykonana należycie. UWAGA: W przypadku składania oferty łącznie na kilka części, należy wykazać wykonanie co najmniej jednej usługi związanej z wykonaniem nasadzeń roślinnych i ich pielęgnacją dla największej, wymaganej powierzchni spośród tych części. 1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w pkt 1 mogą spełniać łącznie, z zastrzeżeniem, że żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. 3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w treści formularza OFERTA 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty : 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych. 2. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda : 1) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3 do siwz, W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenia i dokumenty muszą być złożone przez tego wykonawcę, który wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu w ww. zakresie. 3. Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązany jest: 1) Złożyć Formularz OFERTA, wg wzoru zamawiającego, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do siwz. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy składają jeden formularz OFERTA. 2) Złożyć Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2 wraz ze wskazaniem zakresu wykonywanych usług przez podwykonawców. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców. 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty te, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ftp://153.19.91.68/zdiz/rosliny

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach