Przetargi.pl
Dostawa kwiatów, krzewów, ziemi i środków ochrony roślin dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 58 347 24 00 , fax. +48 58 347 29 13
 • Data zamieszczenia: 2013-06-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych
  ul. Narutowicza 11/12 11/12
  80-233 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. +48 58 347 24 00, fax. +48 58 347 29 13
  REGON: 00000162000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzp.pg.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kwiatów, krzewów, ziemi i środków ochrony roślin dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kwiatów, krzewów, ziemi i środków ochrony roślin dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz rzeczowo-cenowy stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. CPV: 03.12.11.00-6 - Żywe rośliny, bulwy, korzenie, sadzonki i rozsady 03.45.13.00-9 - Krzewy 24.44.00.00-0 - Różne nawozy 14.21.24.10-7 - Warstwa uprawna gleby 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu zamówienia w całości, tj. w ilościach wykazanych w formularzu rzeczowo-cenowym. Wykonawca nie będzie wysuwał w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu. 3. Wszystkie rośliny muszą być zgodne z gatunkami i odmianami podanymi w formularzu rzeczowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, posiadać cechy charakterystyczne dla odmiany oraz spełniać bez zastrzeżeń wymagania dotyczące wielkości. 4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem wraz z rozładunkiem przedmiotu zamówienia w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 5. Wykonawca zapewni właściwy sprzęt pozwalający na bezpieczny rozładunek dostarczonego towaru. Koszty transportu i ubezpieczenia towaru na czas transportu oraz koszty rozładunku pokrywa Wykonawca. 6. Dostarczane rośliny muszą być w dobrej kondycji zdrowotnej, pozbawione chorób i szkodników. 7. Rośliny nie mogą posiadać przesuszonych brył korzeniowych. 8. Rośliny w danym gatunku i odmianie muszą charakteryzować się wyrównanym wzrostem, rośliny w danej grupie barwnej muszą być jednorodne kolorystycznie. 9. Rośliny w doniczkach będą ułożone na paletkach , które służą do bezpiecznego transportu. 10. Ziemia oraz kora zostanie dostarczona w workach. 11. Nawozy i środki ochrony roślin zostaną dostarczone w opakowaniach wg szczegółowego opisu znajdującego się w formularzu rzeczowo-cenowym załącznik nr 2 do SIWZ. 12. Nawozy i środki ochrony roślin powinny posiadać przynajmniej 12 - miesięczny okres przydatności do użytku, liczony od dnia dostawy. 13. Dostawy realizowane będą każdorazowo w terminie 5 dni roboczych od otrzymaniu zamówienia wystawionego przez jednostkę organizacyjną Zamawiającego. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni wolnych od pracy. 14. Wykonawca zobowiązany jest telefonicznie uzgodnić z Zamawiającym datę i godzinę dostawy. 15. Odbioru przedmiotu zamówienia dokona upoważniony przez Zamawiającego, wskazany pracownik, spisując z przedstawicielem Wykonawcy protokół zdawczo-odbiorczy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy. 16. Jeżeli podczas odbioru stwierdzone zostaną braki lub dostarczony asortyment będzie wadliwy lub niezgodny z umową, Wykonawca dostarczy brakujący towar lub wymieni zakwestionowany towar na nowy w terminie 3 dni roboczych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 031211006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100); 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego nr 64 1160 2202 0000 0001 8607 3782, Bank Millenium S.A. O/Gdańsk, z dopiskiem: WADIUM - sukcesywna dostawa kwiatów, krzewów, ziemi i środków ochrony roślin dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 4. Wniesienie wadium w jednej z form określonych w pkt. 2 ppkt b). - e). następuje poprzez doręczenie za pokwitowaniem oryginału dokumentów w Kwesturze Politechniki Gdańskiej - I piętro Gmach Główny skrzydło B, ul. G. Narutowicza 11/12 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1300 lub przesłanie pocztą na adres Kwestura Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. Kopię pokwitowania wniesienia wadium należy załączyć do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach