Przetargi.pl
Wyprodukowanie sadzonek z trawy morskiej (zostera marina) przy realizacji projektu pn. Restytucja kluczowych elementów ekosystemu Zatoki Puckiej wewnętrznej w programie operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (ZOSTERA).

Związek Międzygminny Zatoki Puckiej ogłasza przetarg

 • Adres: 84-120 Władysławowo, ul. Władysławowska 84 - Swarzewo
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 674 20 34 (36)
 • Data zamieszczenia: 2013-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Związek Międzygminny Zatoki Puckiej
  ul. Władysławowska 84 - Swarzewo
  84-120 Władysławowo, woj. pomorskie
  tel. 58 674 20 34 (36)
  REGON: 19055477400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmzp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Związek Międzygminny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyprodukowanie sadzonek z trawy morskiej (zostera marina) przy realizacji projektu pn. Restytucja kluczowych elementów ekosystemu Zatoki Puckiej wewnętrznej w programie operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (ZOSTERA).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wyprodukowanie sadzonek z trawy morskiej (zostera marina) przy realizacji projektu pn. Restytucja kluczowych elementów ekosystemu Zatoki Puckiej wewnętrznej w programie operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (ZOSTERA). I partia sadzonek musi być wyprodukowana z traw pochodzących z Zatoki Puckiej wewnętrznej (in vitro lub wegetatywnie) nie później niż do 15 września 2013 roku w ilości 50 500 sztuk (słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćset) w pojedynczych bio - degradowalnych pojemnikach (po 3 rośliny na jedną doniczkę posadzone w odległości od siebie nie mniej niż 5cm) lub na bio - degradowalnych matach o wymiarach 1m x 1m (rośliny posadzone w odległości od siebie nie mniej niż 5 cm w rzędzie poziomym, na jednej macie o wymiarach 1m x 1m. Poszczególne rzędy powinny być oddalone od siebie również na odległość nie mniejszą niż 5 cm. Rośliny powinny być posadzone w tzw. szachownice) i dostarczone w stanie nienaruszonym do zamawiającego nie później niż do 17 września 2013 roku. Sadzonki muszą mieć co najmniej jeden liść o długości nie mniejszej niż 5 cm. Sadzonki muszą być aklimatyzowane do zasolenia 4-7 PSU i temperatur od 2 do 20oC. II partia sadzonek musi być wyprodukowana z traw pochodzących z Zatoki Puckiej wewnętrznej (in vitro lub wegetatywnie) nie później niż do 15 marca 2014 roku w ilości 50 500 sztuk (słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćset) w pojedynczych bio - degradowalnych pojemnikach (po 3 rośliny na jedną doniczkę posadzone w odległości od siebie nie mniej niż 3cm) lub na bio - degradowalnych matach o wymiarach 1m x 1m (rośliny posadzone w odległości od siebie nie mniej niż 5 cm w rzędzie poziomym, na jednej macie o wymiarach 1m x 1m. Poszczególne rzędy powinny być oddalone od siebie również na odległość nie mniejszą niż 5 cm. Rośliny powinny być posadzone w tzw. szachownice- patrz schemat) i dostarczone w stanie nienaruszonym do zamawiającego nie później niż do 17 marca 2014 roku. Sadzonki muszą mieć co najmniej dwa liście o długości nie mniejszej niż 5 cm. Sadzonki muszą być aklimatyzowane do zasolenia 4-7 PSU i temperatur od 2 do 20oC. Zastrzeżenia: Trawa nie może być pobierana bezpośrednio z Wewnętrznej Zatok Puckiej (wyrywana), gdyż podlega ona ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 81). Sadzonki dostarczonej trawy morskiej będą wyrywkowo (z każdej maty 1m x 1m lub doniczki) poddawane analizie genetycznej w celu weryfikacji zgodności puli genowej. Terminy wykonania zamówienia: I partia sadzonek musi być wyprodukowana z traw (zostera marina) pochodzących z Zatoki Puckiej Wewnętrznej (in vitro lub wegetatywnie) i dostarczona w stanie nienaruszonym do zamawiającego nie później niż do 17 września 2013 roku. II partia sadzonek musi być wyprodukowana z traw (zostera marina) pochodzących z Zatoki Puckiej Wewnętrznej (in vitro lub wegetatywnie) i dostarczona w stanie nienaruszonym do zamawiającego nie później niż do 17 marca 2014 roku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 031211006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zmzp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach