Przetargi.pl
Wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu zieleni przy ul. Zgoda 1-13 w Gdyni

Administracja Budynków Komunalnych nr 3 Zakład Budżetowy ogłasza przetarg

 • Adres: 81-366 Gdynia, ul. Abrahama 55
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6205138 , fax. 058 6617280
 • Data zamieszczenia: 2010-09-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Budynków Komunalnych nr 3 Zakład Budżetowy
  ul. Abrahama 55 55
  81-366 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 058 6205138, fax. 058 6617280
  REGON: 19050380200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.abk3gdynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Administracja samorządowa: zarządzanie mieszkalnym i niemieszkalnym zasobem gminnym

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu zieleni przy ul. Zgoda 1-13 w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu zieleni wzdłuż ul. Zgoda 1-13 w Gdyni. Zakres robót obejmuje: - zabezpieczenie drzew na placu budowy, - zdjęcie darni oraz nadmiaru gleby tak aby poziom gruntu był obniżony względem krawężnika o ok. 20 cm na całej powierzchni terenu przeznaczonego pod nasadzenia ( w celu późniejszego uzupełnienia ziemią urodzajną i przekompostowaną korą) wraz z wywozem i przekazania jako odpady ulegające biodegradacji, - oczyszczenie terenu z resztek pobudowlanych, gruzu, śmieci, - usunięcie krzewów i drzew przeznaczonych do wycinki, - wywiezienie zanieczyszczeń z terenów zieleni, - przekopanie gruntu na głębokość 20 cm, - ukształtowanie terenu, - dowóz ziemi urodzajnej gr.20 cm, - plantowanie ziemi urodzajnej, - przesadzenie 1 drzewa, - sadzenie drzew, - zamontowanie opalikowania przy nowo posadzonych oraz istniejących drzewach (4 paliki/1 drzewo, toczone o średnicy 7-8 cm, impregnowane ciśnieniowo, wys. palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, paliki połączone w górnej i dolnej części ( przy powierzchni gruntu) 4 listewkami, drzewa należy przywiązać do palików taśmą lub sznurkiem plecionym z włókna kokosowego. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm koloru zielonego. - sadzenie krzewów liściastych formy naturalnej, - sadzenie krzewów iglastych, - sadzenie bylin, - ściółkowanie korą warstwą grubości 10 cm w miejscu sadzenia krzewów w odległości 15 cm od pni drzew, - zamontowanie ogrodzenia otaczającego rabaty w kolorze grafitowym, - oddzielenie brzegów rabaty oraz pasów poszczególnych gatunków roślin jednym, dwoma lub trzema rzędami kostki betonowej typu Polbruk CASTELLO ANTICO kolor szary lub podobnej ułożonej równo z powierzchnią gruntu, - wysypanie powierzchni obsadzonej funkią kamieniem otaczanym - dolomitem, - uporządkowanie terenu i doprowadzenie otoczenia do stanu wyjściowego, - pielęgnację trzyletnią (zgodnie z tabelą pielęgnacji). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi koncepcja Ogrodnika Miasta, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 031211006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.abk3gdynia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach